Portal Czwartek - 9 kwietnia 2020 Mai, Marcelego, Wadima      "Ludzkość kroczy stale naprzód, jednak człowiek pozostaje ten sam". Johann Wolfgang Goethe
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy oczyszczalni ścieków "Ptaszkowa I" projektowanej na działkach nr 1462/4,1462/3,1462/2 poł. w miejscowości Cieniawa.Powrót

OGLOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartosci ponizej 30 000 Euro


Urząd Gminy Grybów, 33-330 Grybów, Jakubowskiego 33 , woj. Małopolskie, pow. Nowosądecki, tel. 0....18 4450204, fax. 0....18 4450402, www.grybow.iap.pl, e-mail: ug.grybow@pro.onet.pl, REGON: 490007494, oglasza przetarg nieograniczony na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy oczyszczalni ścieków "Ptaszkowa I" projektowanej na działkach nr 1462/4,1462/3,1462/2 poł. w miejscowości Cieniawa.. (PKWiU: 74.20.1)

Miejsce realizacji: Teren Urzędu Gminy.

Rozdzaj zamowienia: usługi.

Informacje o przeprowadzeniu przetargu - spis tresci:
-

Nie dopuszcza sie skladania ofert rownowaznych.

Nie dopuszcza sie skladania ofert wariantowych.

Warunki minimalne: -

PN (lub ISO): -

PKWiU: 74.20.1

Termin realizacji (wymagany): 30 września 2003 roku.

Termin realizacji (pozadany): 30 września 2003 roku.

Wadium: 2000 PLN

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

cena (koszt) -20 %
koszt eksploatacji oczyszczalni -20 %
rozwiązanie technologiczne -30 %
koszt budowy oczyszczalni -30 %

Specyfikacje istotnych warunkow zamowienia mozna odebrac w:
- siedzibie zamawiajacego, lok.: 12
- -
- poczta elektroniczna: -
- faksem: 018/4450402
lub za zaliczeniem pocztowym

Cena formularza wynosi: 5 PLN

Uprawniony do kontaktow z oferentami - Marian Gucwa i Jacek Migacz, e-mail: -, tel.: 0-18/ 4453831-42, lok.: 12,17., w godz.: 8.00-14.00.

Oferty nalezy skladac w siedzibie zamawiajacego, lok. Sekretariat, pok. nr 10..

Termin skladania ofert uplywa dnia 2003-02-11 o godzinie 09:45.

Otwarcie ofert nastapi dnia 2003-02-11 o godzinie 10:00 w siedzibie zamawiajacego, lok. Sala posiedzeń, pok. nr 3..

Postepowanie bedzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu moga wziac udzial oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7, spelniajacy nastepujace warunki:
-wykaz wykonanych przez oferenta w ciągu ostatnich trzech lat projektów oczyszczalni ścieków, z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców,
-informacja z Krajowego Rejestru Karnego,
-zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego
oraz inne warunki zawarte w specyfikacji.

Data wprowadzenia przetargu: 2003-01-27
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom