Portal Czwartek - 9 kwietnia 2020 Mai, Marcelego, Wadima      "Ludzkość kroczy stale naprzód, jednak człowiek pozostaje ten sam". Johann Wolfgang Goethe
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej nr 25323 w miejscowości Ptaszkowa - etap I.Powrót

Wójt Gminy Grybów, 33-330 Grybów,
ul. Jakubowskiego 33 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie roboty budowlanej o szacunkowej wartości poniżej 60.000 EURO na budowę oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej nr 25323
w miejscowości Ptaszkowa – etap I.

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia publicznego można uzyskać w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 16, w cenie 6,10 zł.
Osobami upoważnionymi do kontaktu z Oferentami jest Inspektor Eugeniusz Michalik oraz Jacek Migacz, tel (0-18) 445 00 29 w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 16 codziennie
z wyjątkiem sobót, w godzinach od 8.00 do 14.00.

Wymagany termin realizacji zamówienia publicznego:
do 15 grudnia 2004 roku.
Wadium: 1.500 PLN.
Nie wymagane zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
Kryteria wyboru ofert: Cena – 100 pkt.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Grybów, ul. Jakubowskiego 33, 33-330 Grybów, pok. nr 10 (kancelaria) do dnia 4 listopada 2004 roku, do godziny 9.45.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty złożenia ofert.

Otwarcie ofert w obecności Oferentów, którzy zechcą przybyć nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 3 (sala posiedzeń) w dniu 4 listopada 2004 roku o godzinie 10.00.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uczestniczyć mogą Oferenci spełniający wymogi :
-określone w art.22, ust.1 - prawa zamówień publicznych,
-nie podlegają wykluczeniu zgodnie z dyspozycjami art.24, ust 1 i 2 – prawa zamówień publicznych,
-uproszczonej specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego.Data publikacji: 2004-10-20
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom