Portal Czwartek - 20 czerwca 2019 Bogny, Rafaeli, Rafała      "Radować się! Oto sens życia. Cieszyć się przede wszystkim życiem!".
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Wywóz kontenerów na nieczystości stałe na gminne składowisko odpadów komunalnych w Białej Niżnej.Powrót

Wójt Gminy Grybów, 33-330 Grybów,
ul. Jakubowskiego 33 ogłasza przetarg nieograniczony
na wykonywanie usług o szacunkowej wartości
poniżej 60.000 EURO na:
Wywóz kontenerów na nieczystości stałe o pojemności
7 i 10 m³ samochodem specjalistycznym tzw. „bramowcem” na gminne składowisko odpadów komunalnych w Białej Niżnej.

Wspólny słownik zamówień CPV: 90121310-7.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia publicznego można uzyskać w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 16, w cenie 6,10 zł.
Osobami upoważnionymi do kontaktu z Oferentami są Inspektor Marian Rolka, tel. (0-18) 4453839 oraz Jacek Migacz, tel (0-18) 4450029 codziennie z wyjątkiem sobót, w godzinach od 8.00 do 14.00.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Wymagany termin realizacji zamówienia publicznego: od 01.01.2005 do 31.12.2005 r.
Wadium – 1.500 PLN.
Nie wymagane zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
Kryteria wyboru ofert : Cena – 100 pkt.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Grybów,
ul. Jakubowskiego 33, 33-330 Grybów, pok. nr 10 (kancelaria) do dnia 13 grudnia 2004 r.,
do godz. 9.45.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty złożenia ofert.

Otwarcie ofert w obecności Oferentów, którzy zechcą przybyć nastąpi w siedzibie Zamawia-
jącego, pok. nr 3 (sala posiedzeń) w dniu 13 grudnia 2004 roku o godzinie 10.00.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uczestniczyć mogą Oferenci spełniający wymogi :
-określone w art.22, ust.1 - prawa zamówień publicznych,
-nie podlegają wykluczeniu zgodnie z dyspozycjami art.24, ust 1 i 2 – prawa zamówień publicznych,
-uproszczonej specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego.




Data publikacji: 2004-11-19
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom