Portal Piatek - 19 kwietnia 2019 Alfa, Leonii, Tytusa      "Człowiek może się obejść bez wielu rzeczy, ale nie może się obejść bez drugiego człowieka". Ludwig Borne
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Ubezpieczenia majątkowe Gminy Grybów na lata 2005-2006.Powrót

Wójt Gminy Grybów, ul. Jakubowskiego 33,
33-330 Grybów ogłasza przetarg nieograniczony
na wykonywanie usług o szacunkowej wartości
poniżej 60.000 EURO na ubezpieczenia majątkowe Gminy Grybów na lata 2005 – 2006.
Wspólny Słownik Zamówień CPV: 66336200-6.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia publicznego można uzyskać w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 16, w cenie 6,10 zł.
Osobami upoważnionymi do kontaktu z Oferentami są:
Pawł Duda Dyrektor Oddziału oraz Marcin Wysowski broker - firma: Broker Ubezpieczeniowy „Mentor” S.A. Oddział w Rzeszowie, ul. Boya-Żeleńskiego 6A, 35-105 Rzeszów, tel. (0-17) 8547539,
a także Jacek Migacz, tel (0-18) 4450029, U.G. Grybów, pok. nr 16.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Wymagany termin realizacji zamówienia publicznego:
od 19.01.2005 do 18.01.2007 r.
Wadium – nie wymagane.
Nie wymagane zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
Kryteria wyboru ofert:
- cena łączna ubezpieczenia – 80 pkt.
- walory proponowanych warunków umowy – 20 pkt.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Grybów, ul. Jakubowskiego 33, 33-330 Grybów, pok. nr 10 (kancelaria) do dn. 14 grudnia 2004,
do godz. 9.45.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty złożenia ofert.
Otwarcie ofert w obecności Oferentów, którzy zechcą przybyć nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 3 (sala posiedzeń) w dniu 14 grudnia 2004 roku o godzinie 10.00.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uczestniczyć mogą Oferenci spełniający wymogi :
-określone w art.22, ust.1 - prawa zamówień publicznych,
-nie podlegają wykluczeniu zgodnie z dyspozycjami art.24, ust 1 i 2 – prawa zamówień publicznych,
-uproszczonej specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego.
Data publikacji: 2004-11-22
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom