Portal Piatek - 19 kwietnia 2019 Alfa, Leonii, Tytusa      "Człowiek może się obejść bez wielu rzeczy, ale nie może się obejść bez drugiego człowieka". Ludwig Borne
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Dostawa sadzonek drzew leśnych z odkrytym systemem korzeniowym dla potrzeb gminy Grybów.Powrót

Wójt Gminy Grybów, 33-330 Grybów,
ul. Jakubowskiego 33 ogłasza przetarg nieograniczony
o szacunkowej wartości poniżej 60.000 EURO na :
Dostawę sadzonek drzew leśnych z odkrytym systemem korzeniowym dla potrzeb gminy Grybów.

Kod CPV – 02500000-9.
Zamawiający - nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający - nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia publicznego można uzyskać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 16 - cena 5 zł.
Osobami upoważnionymi do kontaktu z Oferentami są:
Inspektor Stanisław Święs i Marian Rolka, pok. nr 1 – tel. (0-18) 4453839 oraz Jacek Migacz, pok. nr 16 - tel (0-18) 445 00 29.
Wymagany termin realizacji zamówienia publicznego: do 30 kwietnia 2005 roku.
Wadium. – nie wymagane.

Kryteria wyboru ofert :
Cena – 100 pkt.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego : Urząd Gminy Grybów, ul. Jakubowskiego 33, pok. nr 10 (kancelaria) do dnia 7 kwietnia 2005 r, do godziny 9.45.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty złożenia ofert.

Otwarcie ofert w obecności Oferentów, którzy zechcą przybyć nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 3 (sala posiedzeń) w dniu 7 kwietnia 2005 r. o godzinie 10.00.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uczestniczyć mogą Oferenci spełniający wymogi :
-określone w art.22, ust.1 - prawa zamówień publicznych,
-nie podlegają wykluczeniu zgodnie z dyspozycjami art.24, ust 1 i 2 – prawa zamówień publicznych,
- uproszczonej specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego.
Data publikacji: 2005-03-23
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom