Portal Piatek - 19 kwietnia 2019 Alfa, Leonii, Tytusa      "Człowiek może się obejść bez wielu rzeczy, ale nie może się obejść bez drugiego człowieka". Ludwig Borne
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Remont dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Grybów w zakresie świadczenia usług koparko-ładowarką.Powrót

Wójt Gminy Grybów, 33-330 Grybów,
ul. Jakubowskiego 33 ogłasza przetarg nieograniczony
na wykonywanie usług o szacunkowej wartości
poniżej 60.000 EURO na remont dróg gminnych
i wewnętrznych na terenie gminy Grybów w zakresie świadczenia usług koparko-ładowarką.
Wspólny Słownik Zamówień CPV: 45233142-6.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia publicznego można uzyskać w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 16, w cenie 5 zł.
Osobami upoważnionymi do kontaktu z Oferentami są:
Tomasz Chronowski oraz Jacek Migacz, tel (0-18) 4450029, U.G.Grybów, pok. nr 16.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – liczba zadań: 8.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Wymagany termin realizacji zamówienia publicznego:
do 31 grudnia 2005 r.
Wadium – nie wymagane.
Nie wymagane zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
Kryteria wyboru ofert: cena – 100 pkt.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Grybów, ul. Jakubowskiego 33,
33-330 Grybów, pok. nr 10 (kancelaria) do
dnia 18 kwietnia 2005 r., do godz. 9.45.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty złożenia ofert.
Otwarcie ofert w obecności Oferentów, którzy zechcą przybyć nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 3 (sala posiedzeń) w dniu 18 kwietnia 2005 roku o godzinie 10.00.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uczestniczyć mogą Oferenci spełniający wymogi :
-określone w art.22, ust.1 - prawa zamówień publicznych,
-nie podlegają wykluczeniu zgodnie z dyspozycjami art.24, ust 1 i 2 – prawa zamówień publicznych,
-uproszczonej specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego.
Data publikacji: 2005-03-31
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom