Portal Piatek - 19 kwietnia 2019 Alfa, Leonii, Tytusa      "Człowiek może się obejść bez wielu rzeczy, ale nie może się obejść bez drugiego człowieka". Ludwig Borne
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU URZĘDU GMINY KORZENNAPowrót

Korzenna 15.04.2005r.


OGŁOSZENIE
O POSTĘPOWANIU W TRYBIE
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO


1.NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO: Wójt Gminy Korzenna
33-322 Korzenna
tel. (018) 44-17-027 fax (018) 44-17-039

2.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU URZĘDU GMINY KORZENNA
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3.FORMULARZ zawierający specyfikacje istotnych warunków zamówienia można odebrać
osobiście lub za zaliczeniem pocztowym, w Urzędzie Gminy Korzenna, pokój nr 3, codziennie oprócz sobót w godzinach w poniedziałek od 800do 1600 , w pozostałe dni od 715do 1515
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest
Małgorzata Nowakowska tel. (018) 44-17-027 wew.36; pokój 3
e-mail:bigp@korzenna.iap.pl
Piotr Jeliński tel. (018) 44-17-027 wew.36; pokój 3

4.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA do 45 dni od daty podpisania umowy

5.W POSTEPOWANIU MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ oferenci którzy spełniają warunki zawarte
w art.22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
Ocenę spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi w oparciu o dokumenty i oświadczenia zawarte w ofercie. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem z postępowania.

6.WADIUM Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

7.KRYTERIA OCENY OFERT cena 100%

8.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy
złożyć w Urzędzie Gminy Korzenna 33-322 Korzenna , pokój nr 3
najpóźniej do dnia 05.05.2005 r. do godziny 1000

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ wynosi 30 dni od daty składania ofert


Data publikacji: 2005-04-15
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom