Portal Piatek - 19 kwietnia 2019 Alfa, Leonii, Tytusa      "Człowiek może się obejść bez wielu rzeczy, ale nie może się obejść bez drugiego człowieka". Ludwig Borne
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
DOSTAWA PRZEPUSTÓW, KORYTEK ŚCIEKOWYCH I PŁYT DROGOWYCHPowrót

Numer rejestru zamówień: IRiOŚ – 3400-13/05

Nasz znak: IRiOŚ-3410-13/05 Korzenna 2005-08-23


OGŁOSZENIE
O POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO


1.NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO: Wójt Gminy Korzenna
33-322 Korzenna
tel. (018) 44-17-027 fax (018) 44-17-039

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
„DOSTAWA PRZEPUSTÓW, KORYTEK ŚCIEKOWYCH I PŁYT DROGOWYCH”
Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3. FORMULARZ zawierający specyfikacje istotnych warunków zamówienia można odebrać
osobiście lub za zaliczeniem pocztowym, w Urzędzie Gminy Korzenna, pokój nr 3, codziennie oprócz sobót w godzinach w poniedziałek od 8.00 do 16.00 , w pozostałe dni od 7.15 do 15.15
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest
inż. Wojciech Błażusiak tel. (018) 44-17-027 wew.12; pokój 2
e-mail:bigp@korzenna.iap.pl
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA do 30 dni od daty podpisania umowy
5. W POSTEPOWANIU MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ oferenci którzy spełniają warunki zawarte
w art.22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
Ocenę spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi w oparciu o dokumenty i oświadczenia zawarte w ofercie. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem z postępowania.

6. WADIUM Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

7. KRYTERIA OCENY OFERT cena - 100%

8. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy
złożyć w Urzędzie Gminy Korzenna 33-322 Korzenna , pokój nr 3
najpóźniej do dnia 08.09.2005 r. do godziny 10.00

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ wynosi 30 dni od daty składania ofert
Data publikacji: 2005-08-23
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom