Portal Wtorek - 21 listopada 2017 Janusza, Marii, Reginy      "Życie tylko dla samego siebie jest korozją osobowości". Wiktor Hugo
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Wortal P II - Pokolenie JP2W
Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby Gminy NawojowaPowrót

Wójt Gminy nawojowa ogłasza przetarg nieograniczoy poniżej 60 000 Euro na Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby Gminy Nawojowa.


Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Urząd Gminy Nawojowa
Nawojowa 313
33 - 335 Nawojowa
www.nawojowa.sacz.pl
gmina@nawojowa.sacz.pl
codziennie od 8:00 - 15:00


Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
na pisemny wniosek oferenta - odbierana osobiście w siedzibie Zamawiającego lub wysyłana na wniosek za zaliczeniem pocztowym
cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne: Cena 10 zł + VAT

Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby Gminy Nawojowa tj.
1. kopii map ewidencyjnych z wykazem zmian gruntowych i wykazem synchronizacyjnym w celu regulacji stanu prawnego dróg gminnych:
- obręb Nawojowa: działki nr 137, 256, 267, 587, 645, 1287, 341, 671;
- obręb Bącza Kunina: działki nr 304, 310/3, 436, 508, 509, 583, 51, 153, 166, 171, 416, 524/2, 581, 587, 630, 663, 676, 704, 721, 731, 732, 734, 736;
- obręb Homrzyska: działki nr 160, 328, 572, 682, 707, 780, 805/1, 867, 877, 881, 924, 943, 944;
- obręb Frycowa: działki nr 26, 27, 29, 31, 38, 51, 457, 459, 478, 757, 758, 1283, 1493/1, 54, 64, 128, 505, 1433, 1440, 779, 1393;
- obręb Popardowa: działki nr 120, 182, 387;
- obręb Złotne:- działki nr 12, 81, 160;
- obręb Żeleźnikowa Wielka - działki nr 33, 149, 245, 278, 310, 430, 439, 483.

2. mapy sytuacyjno - wysokościowe do celów projektowych w skali 1:500 dla rozbudowy rozbudowy Szkoły Podstawowej w miejscowości Żeleźnikowej Małej - działka nr 94/3.

3. mapy sytuacyjno - wysokościowe do celów projektowych w skali 1:500 dla wykonania oświetlenia ulicznego na odcinku wzdłuż drogi krajowej od Potoku Bukowiec do mostu na Homerce w miejscowości Nawojowa.

4. mapy sytuacyjno - wysokościowe do celów projektowych w skali 1:500 dla budowy chodnika i oświetlenia ulicznego na odcinku od budynku Przedszkola do skrzyżowania z drogą krajową (przy Gminie) dalej wzdłuż drogi krajowej w kierunku Krynicy do zjazdu na teren placu przy pawilonach handlowych w Nawojowej.

5. mapy sytuacyjno - wysokościowych do celów projektowych w skali 1:500 dla modernizacji oświetlenia na terenie placu przy pawilonach handlowych w Nawojowej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

74.27.40.00-0 Usługi sporządzania map

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia:
1. kopii map ewidencyjnych z wykazem zmian gruntowych i wykazem synchronizacyjnym w celu regulacji stanu prawnego dróg gminnych:
- obręb Nawojowa: działki nr 137, 256, 267, 587, 645, 1287, 341, 671;
- obręb Bącza Kunina: działki nr 304, 310/3, 436, 508, 509, 583, 51, 153, 166, 171, 416, 524/2, 581, 587, 630, 663, 676, 704, 721, 731, 732, 734, 736;
- obręb Homrzyska: działki nr 160, 328, 572, 682, 707, 780, 805/1, 867, 877, 881, 924, 943, 944;
- obręb Frycowa: działki nr 26, 27, 29, 31, 38, 51, 457, 459, 478, 757, 758, 1283, 1493/1, 54, 64, 128, 505, 1433, 1440, 779, 1393;
- obręb Popardowa: działki nr 120, 182, 387;
- obręb Złotne:- działki nr 12, 81, 160;
- obręb Żeleźnikowa Wielka - działki nr 33, 149, 245, 278, 310, 430, 439, 483.
termin realizacji 18.04.2006 rok

2. mapy sytuacyjno - wysokościowe do celów projektowych w skali 1:500 dla rozbudowy rozbudowy Szkoły Podstawowej w miejscowości Żeleźnikowej Małej - działka nr 94/3 - termin realizacji 28.04.2006 rok

3. mapy sytuacyjno - wysokościowe do celów projektowych w skali 1:500 dla wykonania oświetlenia ulicznego na odcinku wzdłuż drogi krajowej od Potoku Bukowiec do mostu na Homerce w miejscowości Nawojowa - termin realizacji 28.04.2006 r.

4. mapy sytuacyjno - wysokościowe do celów projektowych w skali 1:500 dla budowy chodnika i oświetlenia ulicznego na odcinku od budynku Przedszkola do skrzyżowania z drogą krajową (przy Gminie) dalej wzdłuż drogi krajowej w kierunku Krynicy do zjazdu na teren placu przy pawilonach handlowych w Nawojowej - termin realizacji 28.04.2006 r.

5. mapy sytuacyjno - wysokościowych do celów projektowych w skali 1:500 dla modernizacji oświetlenia na terenie placu przy pawilonach handlowych w Nawojowej - termin realizacji 23.03.2006 rok


Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Zgodnie z art. 22 Ustawy - Prawo zamówień publicznych,
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia;
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia;
2. Nie są wykluczeni z postępowania na podstawie z art. 24 Ustawy – Prawo zamówień publicznych,Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń zgodnie z formuła "spełnia - nie spełnia".


wadium nie wymaganeKryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena 100 pkt


miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie zamawiającego
Urząd Gminy Nawojowa
Nawojowa 313
33 - 335 Nawojowa
Pokój nr 53
do dnia 2006-02-24 do godz. 10:00

miejsce i termin otwarcia ofert:

w siedzibie zamawiającego:
Urząd Gminy Nawojowa
Nawojowa 313
33-335 Nawojowa
Pokój 56
dnia 2006-02-24 o godz. 10:10.

Termin związania ofertą:
Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert, tj. do dnia 2006-03-26


Data publikacji: 2006-02-09

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 5
Odrzucono ofert: 2
Cena najtanszej: 19 751,80 zł
Cena najdrozszej: 35 428,80 zł


Przedsiebiorstwo Geodezyjne
"PRACTICUS" Sp. z o.o.
33-300 Nowy Sącz
ul. Naściszowska 20
cena 19 751,80 zł brutto


© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom