Portal Piatek - 19 kwietnia 2019 Alfa, Leonii, Tytusa      "Człowiek może się obejść bez wielu rzeczy, ale nie może się obejść bez drugiego człowieka". Ludwig Borne
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2006/2007Powrót

Nr sprawy nadany przez zamawiającego: IRiOŚ 3400-5/06 Korzenna, dnia 8 maja 2006. r.

OGŁOSZENIE
O POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

1.NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO;
WÓJT GMINY KORZENNA
33-322 KORZENNA
TELEFON; (0-18) 44-17-027 TELEFAX; (0-18) 44-17-039

2.OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA;
PRZETARG NIEOGRANICZONY

3.SPOSÓB UZYSKANIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA;
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście lub za zaliczeniem pocztowym w Urzędzie Gminy Korzenna, pokój nr 35 w godzinach od 8.00 do 15.00 codziennie oprócz sobót.
Cena SIWZ wynosi; 0 zł
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest
Czesława Golonka tel. (0-18) 44 17 027 wew. 39, pok. 35.

4.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2006/2007; do szkół podstawowych, zespołów szkół i gimnazjum na terenie Gminy Korzenna wraz z zapewnieniem opieki.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

5.OFERTY WARIANTOWE
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6.WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
od 1.09.2006 r. do 22.06.2007 r.

7. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW;
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia w/ wymienionych warunków zostanie przeprowadzona w oparciu o przedłożone dokumenty i oświadczenia. Niespełnienie chociażby jednego warunku podmiotowego spowoduje wykluczenie oferenta z postępowania i odrzucenie jego oferty.

8. INFORMACJE NA TEMAT WADIUM
Wymagane wadium; 3. 000 PLN

9.KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE;
Cena - znaczenie 100 %

10.MEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Korzenna, pok. Nr 35, najpóźniej do dnia 14.06.2006 r. do godziny 11-tej.

11.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi 30 dni, rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.


Data publikacji: 2006-05-08
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom