Portal Piatek - 19 kwietnia 2019 Alfa, Leonii, Tytusa      "Człowiek może się obejść bez wielu rzeczy, ale nie może się obejść bez drugiego człowieka". Ludwig Borne
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Remont drogi gminnej Barnakówka - Horoskówka w miejscowości NawojowaPowrót

Przedmiot zamówienia: Remont drogi gminnej "Barnakówka - Horoskówka" w miejscowości Nawojowa
1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Urząd Gminy Nawojowa Nawojowa 313
33-335 Nawojowa
www.nawojowa.sacz.pl E-mail:wojt@nawojowa.sacz.pl
Godziny urzędowania:od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00
2) Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony
3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Na pisemny wniosek oferenta - odbierana osobiście w siedzibie Zamawiającego pok. 48 lub wysyłana na wniosek za zaliczeniem pocztowym; cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne: 10 zł +VAT
4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Wykonanie remontu drogi gminnej "Barnakówka - Horoskówka" w miejscowości Nawojowa na długości ok. 620 m.
Zakres zadania obejmuje:
1. Wykonanie nawierzchni mineralno bitumicznej o grubości 7 cm w ilości 2000m2 z remontem pobocza drogi.
2. Odwodnienie drogi wraz z uzupełnieniem elementów betonowych.
Kod CPV: 45233124-4
5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
6) Termin wykonania zamówienia: 30.09.2006 r.
7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
b) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
w szczególności:
- dysponują środkami finansowymi lub zdolnością kredytową na kwotę nie mniejszą niż oferowana wartość zamówienia
- są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
- Wykonawcy zobowiązani są powierzyć kierowanie budową osobie lub osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami drogowymi wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego
- dysponują osobami i sprzętem niezbędnym do wykonania robót,
- Wykonawcy muszą wykazać, że wykonali w okresie ostatnich 5 lat co najmniej 1 zamówienie o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania. Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń zgodnie z formuła "spełnia - nie spełnia".
8) Informacja na temat wadium: 2 500 zł
9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.
10) miejsce i termin składania ofert: w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy Nawojowa Nawojowa 313 33-335 Nawojowa pokoj nr 53 - sekretariat do dnia 2006-06-02 do godz. 09:00
11) miejsce i termin otwarcia ofert: w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy Nawojowa Nawojowa 313 33-335 Nawojowa pokój nr 56 dnia 2006-06-02 o godz. 09:10.
12) termin związania ofertą okres 30 dni , tj. do dnia 2006-07-03

Data publikacji: 2006-05-17

Wyniki przetargu:

Zgloszono ofert: 1
Odrzucono ofert: 1
Cena najtanszej: 119 353,84 zł brutto
Cena najdrozszej: 119 353,84 zł brutto


Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Mostowych Spółka Akcyjna
ul.Wiśniowieckiego 138
33 -300 Nowy Sącz
udzielono zamówienia za cenę 119 353,84 zł brutto

© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom