Portal Piatek - 19 kwietnia 2019 Alfa, Leonii, Tytusa      "Człowiek może się obejść bez wielu rzeczy, ale nie może się obejść bez drugiego człowieka". Ludwig Borne
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Opracowanie kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami robót na docieplenie i termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Bączej Kuninie, Domu Nauczyciela w Żeleźnikowej Wielkiej i Urzędu Gminy w Nawojowej.Powrót

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania:
Na podstawie art. 93 ust 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowień publicznych /Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami/ Wójt Gminy zawiadamia, że zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 4 w/w ustawy unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.Odpowiedż na pytanie jednego z oferentów:
Pytanie: "Czy audyty zawieraja inwentaryzację?"
Odpowiedź: Audyty nie zawieraja inwentaryzacji. Zgodnie z zapisem w SIWZ to na oferencie spoczywać będzie obowiązek wykonania uproszczonej inwentaryzacji obiektu potrzebnej do opracowania przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego.
Pytanie:Jakie są kubatury poszczególnych obiektów?
Odpowiedź: Kubatury należy określić w ramach inwentaryzacji - jeśli oferent uważa, że konieczne jest zebranie takich danych. Zamawiający nie posiada aktualnych danych dotyczących kubatur poszczególnych obiektów.

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Nawojowa - Wójt Gminy
Nawojowa 313
33-335 Nawojowa
Strona WWW: www.wrotamalopolski.pl
E-mail:wojt@nawojowa.sacz.pl

Godziny urzędowania: w poniedziałek od godz. 08:00 do 16:00
od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 16:30

2) Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony

3) Informacja o uzyskaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można:
- pobrać ze strony internetowej: www.nawojowa.sacz.pl
- odebrać osobiście – w siedzibie Zamawiającego pokój nr 48
- na wniosek wysyłana za zaliczeniem pocztowym.

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Opracowanie kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami robót na docieplenie i termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Bączej Kuninie, Domu Nauczyciela w Żeleźnikowej Wielkiej i Urzędu Gminy w Nawojowej.

Zakres rzeczowy opracowań obejmuje:

1. Zakres nr 1 - Budynek Domu Nauczyciela w Żeleźnikowej Wielkiej:
- docieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem grubości 15 cm z nałożeniem tynku średnioziarnistego w kolorze piaskowym w technologii lekkiej-mokrej.
- wymiana stolarki okiennej na okna PCV uchylno-rozwieralne i uchylne, z szybą ciepłą 11 sztuk.
- wymiana drewnianych drzwi zewnętrznych na drzwi aluminiowe
- docieplenie stropu ostatniej kondygnacji w technologii EKOFIBER o grubości 15 cm (metoda wtryskowa)
- uwzględnienie wszelkich obróbek blacharskich, ewentualnie wymianę rynien oraz pokrycia dachu wynikających z technologii docieplenia.
- wymiana w całym budynku grzejników żeliwnych na grzejniki aluminiowe z zaworami termostatycznymi.
Na oferencie spoczywać będzie obowiązek wykonania uproszczonej inwentaryzacji obiektu potrzebnej do opracowania przedmiarów robót i kosztorysu inwestorskiego. Ewentualne wątpliwości związane z zakresem robót należy uzgadniać z Zamawiającym.

2. Zakres nr 2 - Budynek Urzędu Gminy w Nawojowej:
- dociepelnie ścian zewnętrznych budynku styropianem grubości 17 cm z nałożeniem tynku średnioziarnistego w kolorze jasnym w technologii lekkiej - mokrej z wymianą parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej,
- wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna PVC jednoramowe rozwieralno - uchylne z szybą ciepłą, wymiana okien i drzwi stalowych na okna aluminiowe . Należy uwzględnić wymianę istniejących parapetów wewnętrznych na PCV. Przy wymianie ślusarki okiennej dla okien ścian wejścia głównego do budynku zajdzie konieczność podmurowania ścian na wysokość ok. 90 cm
- ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji wełną mineralną grubość 15 cm z przykryciem folią paroprzepuszczalną.
- wymianę rynien i rur spustowych i wymiana obróbek blacharskich attyk, kominów i ścian ogniowych.
Na oferencie spoczywać będzie obowiązek wykonania uproszczonej inwentaryzacji obiektu potrzebnej do opracowania przedmiarów robót i kosztorysu inwestorskiego. Ewentualne wątpliwości związane z zakresem robót należy uzgadniać z Zamawiającym.

3. Zakres nr 3 - Budynek Szkoły Podstawowej w Bączej Kuninie.
- docieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem grubość 15 cm z tynkiem średnioziarnistym w technologii lekkiej - mokrej z uwzględnieniem wymiany zewnętrznych parapetów z blachy powlekanej. Celem docieplenia ścian zasłoniętych dachem lub zadaszeniem należy uwzględnić rozbiórkę pokrycia i jego wykonania z nowej blachy. W ramach docieplenia ścian należy wymienić rynny i rury spustowe oraz uwzględnić wszelkie obróbki blacharskie wynikające z technologii wykonawstwa robót.
- ocieplenie poddasza poprzez ułożenie wełny mineralnej grubość 14 cm z przykryciem jej folią paroprzepuszczalną .
Na oferencie spoczywać będzie obowiązek wykonania uproszczonej inwentaryzacji obiektu potrzebnej do opracowania przedmiarów robót i kosztorysu inwestorskiego. Ewentualne wątpliwości związane z zakresem robót należy uzgadniać z Zamawiającym.

Zamawiający informuje, że jest w posiadaniu opracowań audytów energetycznych budynków, które może udostępnić zainteresowanym oferentom do wglądu w siedzibie Zamawiającego.
Oferent zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu wersji roboczej kosztorysu (w formie wydrukowanej) celem uzgodnienia niezbędnego zakresu robót.

kod CPV:
74 22 20 00-1
74 23 22 00-4
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Terminy wykonania zamówienia:

Zakres nr 1 – 31.08.2006 r.
Zakres nr 2 – 31.08.2006r.
Zakres nr 3 – 15.09.2006 r.

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
b) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
w szczególności:
- w ramach zarejestrowanej działalności wykonują usługi projektowo- kosztorysowe.

Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń zgodnie z formuła "spełnia - nie spełnia".

8) Informacja na temat wadium:

wadium nie jest wymagane

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena 100 pkt
Za kryterium cena punkty zostaną przyznane wg zasady:
- oferta najtańsza (ważna) otrzyma maksymalną ilość punktów, dla pozostałych ważnych ofert otrzymane punkty będą ilorazem ceny najtańszej oferty do ceny oferty ocenianej, pomnożonym przez wagę kryterium cena.
10) miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie zamawiającego:
Urząd Gminy Nawojowa
Nawojowa 313
33-335 Nawojowa
Pokój nr 53 - Sekretariat

do dnia 2006-07-24 do godz. 10:00

11) miejsce i termin otwarcia ofert:

w siedzibie zamawiającego
Urząd Gminy Nawojowa
Nawojowa 313
33-335 Nawojowa
Pokój nr 56

dnia 2006-07-24 godz. 10:10.

12) termin związania ofertą:

30 dni – bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

14) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie przewiduje zamiaru ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

13) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej,

Data publikacji: 2006-07-14


Plik do pobrania: SIWZ.doc
Plik do pobrania: Zal nr 2.doc
Plik do pobrania: zal nr 1.doc
Plik do pobrania: U M O W A Nr ZP.doc
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom