Portal Wtorek - 21 listopada 2017 Janusza, Marii, Reginy      "Życie tylko dla samego siebie jest korozją osobowości". Wiktor Hugo
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Wortal P II - Pokolenie JP2W
Konkurs na realizację zadania "Popularyzacja rozwoju turystyki rodzinnej we wszystkich jej formach".Powrót

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Grybów

     Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz zgodnie z Uchwałą Nr XLI/180/2005 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 14 listopada 2005r. w sprawie: przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne na terenie miasta Grybowa w roku 2006

o g ł a s z a

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn.:

"Popularyzacja rozwoju turystyki rodzinnej we wszystkich jej formach"

     Zadanie obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie VI Festiwalu Piosenki Turystycznej pn. "Śpiewać każdy może".

Warunki realizacji zadania:

     • zabezpieczenie bazy lokalowej do przeprowadzenia zadania,
     • zabezpieczenie wykwalifikowanej kadry,
     • realizacja działań w ramach w/w zadania prowadzona będzie z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie,
     • zadanie musi być realizowane bezpośrednio przez podmiot składający ofertę,
     • zadanie musi być realizowane bezpośrednio na terenie miasta Grybowa,
     • kosztami kwalifikowanymi rozliczanymi w ramach dotacji są: wynagrodzenie instruktorów, zakup nagród, zakup artykułów spożywczych, koszty transportu uczestników festiwalu,
     • koszty zakupu drobnego sprzętu i materiałów biurowych.

     Kwota przeznaczona na wsparcie w/w zadania wynosi 1.000 zł
     Termin realizacji zadania: wrzesień - październik 2006 roku.
     Miejsce realizacji: teren miasta Grybowa.

Udział dotacji w kosztach realizacji zadania nie może przekroczyć 95%.

 I. Zasady przyznawania i rozliczania dotacji:

Zasady przyznawania i rozliczania dotacji określają przepisy:
     • ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
     • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

Zasady przyznawania i rozliczania dotacji:
     1) dotacja jest przeznaczona na wsparcie zadania, o którym mowa w ogłoszeniu konkursowym,
     2) dotację na realizację zadania otrzymuje podmiot, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą i wybrana w ogłoszonym postępowaniu konkursowym,
     3) złożenie oferty o dotację nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje oferent,
     4) szczegółowe i ostateczne warunki realizacji , finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy Gmina Miejską Grybów a oferentami,
     5) dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem lub nie rozliczona w terminie podlega zwrotowi do budżetu wraz z ustawowymi odsetkami,
     6) wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem wyklucza prawo ubiegania się o przyznanie dotacji przez kolejny rok.

 II. Termin składania ofert:

1. Ofertę wraz z wszystkimi załącznikami, należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w zamkniętej kopercie z napisem "Otwarty konkurs ofert na zadanie pod nazwą ....."

"Popularyzacja rozwoju turystyki rodzinnej we wszystkich jej formach" w terminie do dnia 3 października 2006 roku do godziny 12.00

2. Wzór oferty stanowi załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005 roku Nr 264, poz. 2207).

3. Do oferty należy dołączyć:
     • aktualny odpis z właściwego rejestru (ważny 6 miesięcy od daty wystawienia),
     • sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok,
     • potwierdzona za zgodność z oryginałem kopię statutu,
     • zaświadczenie o posiadaniu rachunku bankowego,
     • oświadczenie o nie pobieraniu wynagrodzenia w stowarzyszeniu (osoba, która podpisuje umowę),
     • oświadczenie o braku pokrewieństwa i powinowactwa pomiędzy członkami Komisji Rewizyjnej i Zarządu,
     • oświadczenie, że członkami organu kontroli (Komisja Rewizyjna) i organu zarządzającego (Zarząd) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej,
     • oświadczenie, że dotacje i darowizny uzyskiwane przez stowarzyszenie są przeznaczone na cele statutowe.

 III. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

     1. Oferty rozpatruje komisja powołana przez Burmistrza.
     2. Burmistrz dokonuje zatwierdzenia wybranej oferty w ciągu 7 dni od zakończenia składania ofert.
     3. Kryteria stosowane przy wyborze oferty będą uwzględniały:
          - ocenę możliwości realizacji zadania przez oferenta,
          - doświadczenia w realizacji tego typu zadań,
          - ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów,
          - stopień zaangażowania w realizację zadania oferenta, sponsorów oraz innych jednostek organizacyjnych
     4. Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne lub złożone po wyznaczonym terminie pozostają bez rozpatrzenia z przyczyn formalnych.

 IV. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wyżej wymienione zadanie publiczne w roku 2005 r. wynosiła:

     1.000 zł

 V. Informacje dodatkowe:

     Treść ogłoszenia zamieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach portalu internetowego Miasta Grybowa oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Data publikacji: 2006-09-04

© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom