Portal Piatek - 19 kwietnia 2019 Alfa, Leonii, Tytusa      "Człowiek może się obejść bez wielu rzeczy, ale nie może się obejść bez drugiego człowieka". Ludwig Borne
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Otwarty konkurs ofert w formie wspierania zadań wraz z udzieleniem dotacji na realizację zadań publicznych (RM-SO.0152/30/07).Powrót

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Nasz znak: RM-SO.0152-30/07

Burmistrz Miasta Grybów, ul. Rynek 12, 33-330 Grybów
tel.: 018-445-01-40, fax.: 018-445-02-02
email: umgrybow@pro.onet.pl,
http: www.grybow.pl
http:
www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Grybow+-+miasto

Burmistrz Miasta Grybów działając na podstawie art. 11 oraz 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz zgodnie z Uchwałą Nr XLVIII 235/06 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 23 października 2006 roku w sprawie: przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne na terenie miasta Grybowa w roku 2007

O G Ł A S Z A
otwarty konkurs ofert w formie wspierania zadań wraz z udzieleniem dotacji na realizację zadań publicznych:

- w dziedzinie przeciwdziałania patologiom społecznym:

 1. "Prowadzenie zorganizowanych form promujących trzeźwy i zdrowy styl życia dla osób uzależnionych i ich rodzin" - 8.000 zł

 2. "Wspieranie prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także profilaktycznej działalności edukacyjnej i informacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz działań na rzecz dożywiania dzieci i młodzieży" - 15.000 zł

 3. "Organizowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem rodzin patologicznych" - 15.000 zł

 4. "Organizowanie imprez promujących zdrowie, integrujących psychoprofilaktykę z aktywnością sportowo - turystyczną" - 8.000 zł

- w dziedzinie sportu, kultury fizycznej i turystyki

 1. "Upowszechnianie i rozwój sportu masowego w zakresie piłki nożnej i siatkowej" - 14.000 zł

 2. "Popularyzacja rozwoju turystyki we wszystkich jej formach" - 1.000 zł

Terminy realizacji zadań: Zadania powinny być realizowane w ciągu roku 2007, z tym, że zakończyć powinny się nie później niż 31.12.2007 roku.

I. Warunki realizacji zadań:

 • zabezpieczenie bazy lokalowej do prowadzenia zajęć,

 • zabezpieczenie wykwalifikowanej kadry,

 • realizacja działań w ramach ww. zadania prowadzona będzie z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofertach,

 • organizacja w okresie realizacji zadań zobowiązana jest do jego promocji, a jednocześnie umieszczania w swoich materiałach informacyjnych i promocyjnych zapisów o dofinansowaniu zadań przez miasto Grybów,

 • zadania muszą być realizowane bezpośrednio przez podmiot składający ofertę,

 • zadania muszą być realizowane bezpośrednio na terenie miasta Grybowa (z wyłączeniem organizowanych wycieczek i wyjazdów),

 • kosztami kwalifikowanymi rozliczanymi w ramach dotacji będą:
  - umowa najmu,
  - wynagrodzenie instruktorów, terapeutów,
  - zakup nagród,
  - zakup artykułów spożywczych lub posiłków,
  - opłaty za wstęp,
  - koszty transportu i wyżywienia związane z zorganizowanymi wyjazdami,
  - koszty zakupu drobnego sprzętu sportowego i materiałów biurowych,

 • zadania wymienione w punktach od 1 do 4 powinny uwzględniać przeprowadzenie programu profilaktycznego związanego z uzależnieniami (alkohol, narkotyki, nikotyna), oraz programów rekreacyjno-sportowych i turystyczno-krajoznawczych,

 • posiadanie doświadczenia w realizacji zadań będących przedmiotem konkursu będzie mile widziane,

 • w zadaniu wymienionym w punkcie 3 ustala się zasadę dofinansowania minimalnie 12 dniowych form wypoczynku dla minimum 60 dzieci i młodzieży.

Miejsce realizacji: teren miasta Grybowa (z wyjątkiem organizowanych wyjazdów)

Udział w dotacji w kosztach realizacji zadania nie może przekroczyć 95%.

II. Zasady przyznawania i rozliczania dotacji:

Zasady przyznawania i rozliczania dotacji określają przepisy:

 • ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207)

Zasady przyznawania i rozliczania dotacji:

 1. dotacja jest przeznaczona na wspieranie zadań, o których mowa w ogłoszeniu konkursowym

 2. dotację na realizację zadania otrzymują podmioty, których oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze i wybrane w ogłoszonym postępowaniu konkursowym

 3. złożenie oferty o dotacje nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje oferent

 4. szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadań reguluje umowa pomiędzy Gmina Miejską Grybów a oferentami

 5. dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub nie rozliczone w terminie podlegają zwrotowi do budżetu wraz z ustawowymi odsetkami

 6. wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem wyklucza prawo ubiegania się o przyznanie dotacji przez kolejny rok

III. Termin i sposób składania ofert:

 1. Oferty wraz z wszystkimi załącznikami , należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w zamkniętej kopercie z napisem "Otwarty konkurs ofert na zadanie pod nazwą ....." (nazwa zadania) w terminie do dnia 23 marca 2007 roku do godziny 1200

 2. Wzór oferty stanowi załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207 z 2005 r.)

 3. Do oferty należy dołączyć:
  - aktualny odpis z właściwego rejestru (ważny 3 miesiące od daty wystawienia)
  - sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok
  - potwierdzona za zgodność z oryginałem kopię statutu
  - zaświadczenie o odrębnym rachunku bankowym,
  - oświadczenie o nie pobieraniu wynagrodzenia w stowarzyszeniu *(osoba, która podpisuje umowę)
  - oświadczenie o braku pokrewieństwa i powinowactwa pomiędzy członkami Komisji Rewizyjnej i Zarządu,
  - oświadczenie, że członkami organu kontroli ( Komisja Rewizyjna) i organu zarządzającego (Zarząd) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej,
  - oświadczenie, że dotacje i darowizny uzyskiwane przez stowarzyszenie są przeznaczone na cele statutowe.

IV. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

 1. Oferty rozpatruje komisja powołana przez Burmistrza

 2. Burmistrz dokonuje zatwierdzenia wybranej oferty w ciągu 7 dni od zakończenia składania ofert

 3. Kryteria stosowane przy wyborze oferty będą uwzględniały:
  - ocenę możliwości realizacji zadania przez oferenta
  - doświadczenia w realizacji tego typu zadań
  - ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów
  - stopień zaangażowania w realizację zadania oferenta , sponsorów oraz innych jednostek organizacyjnych

 4. Oferty złożone na niewłaściwych drukach , niekompletne lub złożone po wyznaczonym terminie pozostają bez rozpatrzenia z przyczyn formalnych.

V. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wyżej wymienione zadania publiczne w roku 2006r. wynosiła:

 1. Prowadzenie zorganizowanych form promujących trzeźwy i zdrowy styl życia dla osób uzależnionych i ich rodzin - 8.000 zł

 2. Wspieranie prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także profilaktycznej działalności edukacyjnej i informacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz działań na rzecz dożywiania dzieci i młodzieży - 15.000 zł

 3. Organizowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem rodzin patologicznych - 16.000 zł

 4. Organizowanie imprez promujących zdrowie, integrujących psychoprofilaktykę z aktywnością sportowo - turystyczną - 9.000 zł

 5. Upowszechnianie i rozwój sportu masowego w zakresie piłki nożnej i siatkowej - 14.000 zł

 6. Popularyzacja rozwoju turystyki we wszystkich jej formach - 1.000 zł

VI. Informacje dodatkowe:

Treść ogłoszenia zmieszczona jest w dzienniku o zasięgu lokalnym, Biuletynie Informacji Publicznej, na Portalu Miasta Grybowa oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Grybowie.

ZAŁĄCZNIKI

1. Pobierz plik PDF Pobierz plik PDF [259 KB]. Zarządzenie nr RM-SO.0152/30/07.

2. Pobierz plik PDF Pobierz plik PDF [712 KB]. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr RM-SO.0152/30/07. Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert w formie wspierania zadań wraz z udzieleniem dotacji na realizację zadań publicznych w dziedzinie przeciwdziałania patologiom społecznym oraz w dziedzinie sportu, kultury fizycznej i turystyki

Data publikacji: 2007-02-21

© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom