Portal Piatek - 19 kwietnia 2019 Alfa, Leonii, Tytusa      "Człowiek może się obejść bez wielu rzeczy, ale nie może się obejść bez drugiego człowieka". Ludwig Borne
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Wymiana częściowej stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w KiczniPowrót

OGŁOSZENIE
o przetargu nieograniczonym na Zamówienie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego – prowadzonego w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z póź.zm. ) o wartości poniżej 6.000 EURO

1)NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO; Gmina Łącko – Urząd Gminy w Łącku

2)OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA; Zamówienie prowadzi się w trybie przetargu nieograniczonego.

3)OKREŚLENIE SPOSOBU UZYSKANIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA,
A TAKŻE JEJ CENĘ, JEŻELI JEJ UDOSTĘPNIENIE JEST ODPŁATNE;
Specyfikację Istotnych warunków zamówienia oraz szczegółowe informacje dotyczące przetargu można
uzyskać w siedzibie Zamawiającego
Osobami uprawnionymi do kontaktu z wykonawcami są :
Tomasz Dąbrowski - Z-ca Wójta pokój nr 20 tel. 018 41-40-713 , Jolanta Łagos - pok. nr 21 tel. (018) 41-40-733; nr faksu - 018 4140740

4)OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA;
Przedmiotem zamówienia jest: " Wymiana częściowej stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Kiczni
Szczegółowy zakres zamówienia określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwanych dalej „specyfikacją” wraz załącznikami. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

5)INFORMACJĘ O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ;
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

6)TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA;
Wymagany okres wykonania : do 31.07.2007r

7)OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW;
Zamawiający sprawdzi spełnienie przez wykonawców wymogów określonych w specyfikacji a pod uwagę będą brane oferty zawierające żądane w specyfikacji dokumenty.

8)KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE;
Istotnym kryterium jest cena. Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną.
9)MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT;
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego adres : Urząd Gminy w Łącku , 33-390 Łącko 445 pokój nr 10 w kopercie, /opakowaniu/ z napisem: „OFERTA: wymiane stolarki w Szkole Podstawowej w Kiczni"
w terminie do 30.03.2007r do godz. 9,15 , otwarcie ofert o godz. 9,15 - w sali obrad , pokój nr 7
Ofertę można wysłać pocztą. Oferty które nie wpłyną do zamawiającego w oznaczonym czasie nie będą rozpatrzone.

11)TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert


Data publikacji: 2007-03-23

Data publikacji: 2007-03-23


Plik do pobrania: siwz.doc
Plik do pobrania: wzór oferty.xls
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom