Portal Piatek - 19 kwietnia 2019 Alfa, Leonii, Tytusa      "Człowiek może się obejść bez wielu rzeczy, ale nie może się obejść bez drugiego człowieka". Ludwig Borne
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH W GMINIE GRÓDEK NAD DUNAJCEM W SEZONIE ZIMOWYM 2009/10Powrót

Gródek nad Dunajcem 2009-11-23
RRL-3400-21/2009

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYNIKU (UNIEWAŻNIENIU) POSTĘPOWANIA W CZĘŚCIACH

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RRL-3400-21/2009

I. dot. I, III, V i VIII: (wybór wykonawcy)
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wyłoniono następujących wykonawców;

Dla części I:
Firma lub nazwisko oraz adres oferenta :Firma Handlowo Usługowa FEDKO s.c., Janusz Fedko, Krzysztof Fedko, 33-318 Gródek nad Dunajcem

Dla części III:
Firma lub nazwisko oraz adres oferenta :Firma Handlowo Usługowa FEDKO s.c., Janusz Fedko, Krzysztof Fedko, 33-318 Gródek nad Dunajcem

Dla części V:
Firma lub nazwisko oraz adres oferenta :Firma Handlowo Usługowa FEDKO s.c., Janusz Fedko, Krzysztof Fedko, 33-318 Gródek nad Dunajcem

Dla części VIII:
Firma lub nazwisko oraz adres oferenta : Zakład Usługowy – ROB-MET- Robert Bednarski; Rożnów 28; 33-316 Rożnów

2. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Dla części I
Nr oferty: 2
Firma lub nazwisko oraz adres oferenta :Firma Handlowo Usługowa FEDKO s.c., Janusz Fedko, Krzysztof Fedko, 33-318 Gródek nad Dunajcem
Streszczenie oceny i punktacja zbiorcza (kryterium – cena:100 %): 100 pkt
Nr oferty: 7
Firma lub nazwisko oraz adres oferenta : Górowski Jan; Lipie 25; 33-318 Gródek nad Dunajcem
Streszczenie oceny i punktacja zbiorcza (kryterium – cena:100 %): 69,10 pkt

Dla części III
Nr oferty: 2
Firma lub nazwisko oraz adres oferenta :Firma Handlowo Usługowa FEDKO s.c., Janusz Fedko, Krzysztof Fedko, 33-318 Gródek nad Dunajcem
Streszczenie oceny i punktacja zbiorcza (kryterium – cena:100 %): 100 pkt

Dla części V
Nr oferty: 2
Firma lub nazwisko oraz adres oferenta :Firma Handlowo Usługowa FEDKO s.c., Janusz Fedko, Krzysztof Fedko, 33-318 Gródek nad Dunajcem
Streszczenie oceny i punktacja zbiorcza (kryterium – cena:100 %): 100 pkt
Nr oferty: 5
Firma lub nazwisko oraz adres oferenta: Zakład Usługowo-Handlowy JACK-BUD Jacek Janisz; Przydonica 292; 33-318 Gródek nad Dunajcem
Streszczenie oceny i punktacja zbiorcza (kryterium – cena:100 %): 60,63 pkt

Dla części VIII
Nr oferty: 1
Firma lub nazwisko oraz adres oferenta : Zakład Usługowy – ROB-MET- Robert Bednarski; Rożnów 28; 33-316 Rożnów
Streszczenie oceny i punktacja zbiorcza (kryterium – cena:100 %): 100 pkt

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.
4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

II. dot. IV, VI, VII i IX: (cena oferty przekracza posiadane środki)
Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Dla części IV
Nr oferty: 3
Firma lub nazwisko oraz adres oferenta : Fedko Karol, Gródek nad Dunajcem 33; 33-318 Gródek nad Dunajcem
Streszczenie oceny i punktacja zbiorcza (kryterium – cena:100 %): 100 pkt

Dla części VI
Nr oferty: 5
Firma lub nazwisko oraz adres oferenta: Zakład Usługowo-Handlowy JACK-BUD Jacek Janisz; Przydonica 292; 33-318 Gródek nad Dunajcem
Streszczenie oceny i punktacja zbiorcza (kryterium – cena:100 %): 100 pkt

Dla części VII
Nr oferty: 4
Firma lub nazwisko oraz adres oferenta : Zakład Usługowo-Produkcyjny KAM-BET Krzysztof Rolka; Bartkowa; 33-318 Gródek nad Dunajcem
Streszczenie oceny i punktacja zbiorcza (kryterium – cena:100 %): 100 pkt

Dla części IX
Nr oferty: 3
Firma lub nazwisko oraz adres oferenta : Fedko Karol, Gródek nad Dunajcem 33; 33-318 Gródek nad Dunajcem
Streszczenie oceny i punktacja zbiorcza (kryterium – cena:100 %): 100 pkt

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione w dniu 23 - 11 – 2009 r, tj. po upływie terminu składania ofert.

Powody unieważnienia:
Podstawa faktyczna: cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Podstawa prawna: art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.
4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

III. dot. II, X: (odrzucenie ofert – brak ofert)
Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:


Dla części II
Nr oferty: 4
Firma lub nazwisko oraz adres oferenta : Wolak Wiesław; Tropie 80; 33-316 Rożnów

Dla części X
Nr oferty: 4
Firma lub nazwisko oraz adres oferenta : Zakład Usługowo-Produkcyjny KAM-BET Krzysztof Rolka; Bartkowa; 33-318 Gródek nad Dunajcem

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione w dniu 23 - 11 – 2009 r, tj. po upływie terminu składania ofert.

Powody unieważnienia
Podstawa faktyczna: w prowadzonym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta nie podlegająca odrzuceniu.
Podstawa prawna: art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu została odrzucona oferta złożona na realizację cz. X przez Zakład Usługowo-Produkcyjny KAM-BET Krzysztof Rolka; Bartkowa; 33-318 Gródek nad Dunajcem.
Uzasadnienie faktyczne: Złożona oferta nie odpowiadała treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego.
Uzasadnienie prawne: art. 92 ust 1 pkt 1 w związku z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu został wykluczony oferent składający ofertę na realizację cz. II - Wolak Wiesław; Tropie 80; 33-316 Rożnów.
Uzasadnienie faktyczne: Oferta została złożona przez wykonawcę nie spełniającego warunków udziału w postępowaniu.
Uzasadnienie prawne: art. 92 ust 1 pkt 3 w związku z art. 24 ust 1 pkt 10 ustawy – Prawo zamówień publicznych

Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia


Wójt Gminy


/-/ mgr inż. Stefan Wolak
Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem


9. Strona internetowa


Gródek nad Dunajcem: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH W GMINIE GRÓDEK NAD DUNAJCEM W SEZONIE ZIMOWYM 2009/10
Numer ogłoszenia: 386828 - 2009; data zamieszczenia: 05.11.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem , Gródek nad Dunajcem 54, 33-318 Gródek nad Dunajcem, woj. małopolskie, tel. 018 4401035, faks 018 4401035 w. 20.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.grodek.sacz.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH W GMINIE GRÓDEK NAD DUNAJCEM W SEZONIE ZIMOWYM 2009/10.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zimowym utrzymaniu dróg gminnych o łącznej długości 131,63 km w okresie od daty podpisania umowy do 15 kwietnia 2010 roku lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację umów zawartych z wykonawcami. Zamawiający szacuje, że w normalnych warunkach pogodowych konieczne będzie uszorstnienie (posypanie) nawierzchni na długości 52,97 km. Szacunkowe długości odcinków do odśnieżenia i uszorstnienia (posypania) zostały podane w specyfikacji. Wspólny Słownik Zamówień klasyfikacja: Przedmiot główny: CPV 90620000-9 - usługi utrzymania drogi, dodatkowy przedmiot: CPV 90630000-2 - usługi usuwania oblodzeń, Drogi powinny być odśnieżane zgodnie z następującymi zasadami: 1. Jezdnie winny być odśnieżone na całej szerokości łącznie z poboczem; 2. Posypywanie jezdni na: a) skrzyżowaniach z drogami powiatowymi i wojewódzkimi; b) odcinkach dróg o istotnym pochyleniu (> 6%); c) łukach poziomych; d) odcinków dróg przecinających rzeki, potoki, strumyki (mosty, przepusty) i bezpośrednio przylegających do potoków, e) odcinkach dróg biegnących wzdłuż skarp o znacznym nachyleniu; 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 3 do niniejszej specyfikacji 4. Wykonawca ma dążyć do zapewnienia przejezdności drogi. 5. Materiał do posypywania nawierzchni zapewnia Wykonawca. 6. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcom wyłonionym w postępowaniu przetargowym zamówień uzupełniających do maksymalnej wysokości 50 % wartości zamówienia podstawowego. 7. Zamawiający zastrzega, że w okresie wskazanym w ofercie może zawrzeć z wykonawcą kilka umów o wartości ogólnej nie większej niż wynikająca ze złożonej oferty..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 10.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.04.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 1. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności z zakresu objętego przetargiem, jeśli ustawy wymagają takich uprawnień. 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;. 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia- nie spełnia na podstawie dostarczonych dokumentów.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania wymaganych warunków Wykonawcy obowiązani są złożyć następujące dokumenty: Potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 1.1) że posiadają uprawnienia do wykonywania działalności z zakresu bieżącego utrzymania dróg gminnych: w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej - zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z właściwego rejestru, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 1.2) że posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;. Wykonawca powinien dysponować: - co najmniej 1 osobą posiadającą odpowiednią kategorię prawa jazdy, - co najmniej 1 ciągnikiem rolniczym lub spychokoparka o mocy min 60 kM oraz min 1 pługiem do odśnieżania oraz posypywarką - rozrzutnikiem lub sprzętem równoważnym na każde 30 km odcinków dróg przewidzianych do odśnieżania. - wykaz osób i sprzętu, którym wykonawca będzie dysponował przy realizacji zamówienia stanowi załącznik nr 6 do specyfikacji - wykaz ewentualnych podwykonawców stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji 1.3) że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i 1.4) że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. - na tę okoliczność wykonawca składa oświadczenie o treści stanowiącej załącznik nr 2 do specyfikacji 1.Dokumenty wymagane: - formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1 do specyfikacji - oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr.2 - zaakceptowane istotne postanowienia umowy - załącznik nr 4 - wykaz podwykonawców przewidzianych do realizacji zamówienia - załącznik nr 5 - wykaz osób i sprzętu, którym wykonawca będzie dysponował przy realizacji zamówienia stanowi załącznik nr 6 do specyfikacji 2.Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej - pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub postępowaniu i zawarciu umowy, - oferta winna zawierać dokumenty dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie, Wyżej wymienione dokumenty poz.2 mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę / osobą uprawnioną do podpisania oferty z dopiskiem - za zgodność z oryginałem. Na żądanie zamawiającego w przypadku wyboru oferty wspólnej na wykonawcę, zamawiający przed zawarciem umowy będzie żądał podpisania umowy regulującej współpracę podmiotów składającego wspólną ofertę w zakresie objętym przedmiotem zamówienie.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.grodek.sacz.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem Gródek nad Dunajcem 54 33-318 Gródek nad Dunajcem..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.11.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem Gródek nad Dunajcem 54 33-318 Gródek nad Dunajcem. Dziennik Podawczy pok. nr 3.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w gminie Gródek nad Dunajcem w sezonie 2009/2010 w miejscowościach Lipie i Sienna.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w gminie Gródek nad Dunajcem w sezonie 2009/2010 w miejscowościach Lipie i Sienna zgodnie z wykazem zamieszczonym w specyfikacji..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2010.
4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg w gminie Gródek nad Dunajcem w sezonie 2009/2010 w miejscowościach Roztoka-Brzeziny i Tropie.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg w gminie Gródek nad Dunajcem w sezonie 2009/2010 w miejscowościach Roztoka-Brzeziny i Tropie zgodnie z wykazem zamieszczonym w specyfikacji.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2010.
4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg w gminie Gródek nad Dunajcem w sezonie 2009/2010 w miejscowości Zbyszyce..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg w gminie Gródek nad Dunajcem w sezonie 2009/2010 w miejscowości Zbyszyce zgodnie z wykazem zamieszczonym w specyfikacji.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2010.
4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg w gminie Gródek nad Dunajcem w sezonie 2009/2010 w miejscowości Gródek nad Dunajcem..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg w gminie Gródek nad Dunajcem w sezonie 2009/2010 w miejscowości Gródek nad Dunajcem zgodnie z wykazem zamieszczonym w specyfikacji..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2010.
4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg w gminie Gródek nad Dunajcem w sezonie 2009/2010 w miejscowości Jelna.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg w gminie Gródek nad Dunajcem w sezonie 2009/2010 w miejscowości Jelna zgodnie z wykazem zamieszczonym w specyfikacji..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2010.
4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg w gminie Gródek nad Dunajcem w sezonie 2009/2010 w miejscowościach Jelna Działy - Podole-Górowa-Przydonica..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg w gminie Gródek nad Dunajcem w sezonie 2009/2010 w miejscowościach Jelna Działy - Podole-Górowa-Przydonica zgodnie z wykazem zamieszczonym w specyfikacji.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2010.
4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg w gminie Gródek nad Dunajcem w sezonie 2009/2010 w miejscowościach Bartkowa-Posadowa Przydonica-Glinik.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg w gminie Gródek nad Dunajcem w sezonie 2009/2010 w miejscowościach Bartkowa-Posadowa Przydonica-Glinik zgodnie z wykazem zamieszczonym w specyfikacji..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2010.
4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg w gminie Gródek nad Dunajcem w sezonie 2009/2010 w miejscowości Rożnów..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg w gminie Gródek nad Dunajcem w sezonie 2009/2010 w miejscowości Rożnów zgodnie z wykazem zamieszczonym w specyfikacji..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2010.
4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg w gminie Gródek nad Dunajcem w sezonie 2009/2010 w miejscowościach Bartkowa - Posadowa Bujne zgodnie z wykazem zamieszczonym w specyfikacji.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg w gminie Gródek nad Dunajcem w sezonie 2009/2010 w miejscowościach Bartkowa - Posadowa Bujne zgodnie z wykazem zamieszczonym w specyfikacji..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2010.
4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg w gminie Gródek nad Dunajcem w sezonie 2009/2010 w miejscowości Bartkowa - Posadowa zgodnie z wykazem zamieszczonym w specyfikacji.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg w gminie Gródek nad Dunajcem w sezonie 2009/2010 w miejscowości Bartkowa - Posadowa zgodnie z wykazem zamieszczonym w specyfikacji.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2010.
4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.


Data publikacji: 2009-11-05


Plik do pobrania: SIWZ - RRL-3400-21.2009.doc
Plik do pobrania: zimowe odśnieżanie 2009-2010.pdf
Plik do pobrania: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA.doc
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom