Portal Piatek - 19 kwietnia 2019 Alfa, Leonii, Tytusa      "Człowiek może się obejść bez wielu rzeczy, ale nie może się obejść bez drugiego człowieka". Ludwig Borne
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Wywóz nieczystości stałychPowrót

INW-341/110/2002 Grybów, dn.14.11.2002.

Zarząd Gminy Grybów,
ul. Jakubowskiego 33, 33-330 Grybów
ogłasza
przetarg nieograniczony
na wywóz nieczystości stałych gromadzonych w gminnych kontenerach
o poj. 7 i 10 m3.
PKWiU - 90.00.2.


Specyfikacja w cenie 5 zł.- do odbioru w siedzibie Urzędu Gminy Grybów, pok.12
ul. Jakubowskiego 33, codziennie z wyjątkiem sobót w godz. od 8.00 do 14.00.
Składanie ofert do dnia: 5 grudnia 2002 r. do godz. 9.45 w siedzibie Urzędu Gminy
Grybów, ul. Jakubowskiego 33, sekretariat - pok.nr 10.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 5 grudnia 2002 r. o godz.10.00. w siedzibie Urzędu
Gminy Grybów, ul.Jakubowskiego 33, sala posiedzeń - pok.nr 3.
Wymagany termin realizacji usług : od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Wadium – 1.500 złotych.
Kryteria oceny ofert : cena 100%.
Osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami jest Inspektor Marian Rolka
- codziennie z wyjątkiem sobót w godz. 8.00 - 14.00, tel. 0-18/ 445-01-11, 445-38-40.
W przetargu mogą uczestniczyć Oferenci spełniający wymogi określone w art.19
oraz art. 22, ust.2 Ustawy o Zamówieniach Publicznych oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom