Portal Poniedziałek - 5 grudnia 2022 Kryspiny, Norberta, Sabiny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Montaż urządzeń technologicznych i zasilanie n.n w zbiorniku nr.8, oraz uzbrojenie techniologiczne i energetyczne odwiertów studziennych P-11, P-12,P-14, i P-15 a także ogrodzenie studni w miejscowości SiołkowaPowrót

Wójt Gminy Grybów,
ul. Jakubowskiego 33, 33-330 Grybów
ogłaszag przetarg nieograniczony
na montaż urządzeń technologicznych i zasilanie n.n w zbiorniku P-12, P-14 i P- 15 a także ogrodzenie studni w miejscowości Siołkowa.
Specyfikacja w cenie 50 zł. do odbioru w siedzibie Urzędu Gminy Grybów, pok.16,
ul. Jakubowskiego 33, codziennie z wyjątkiem sobót w godz. od 8.00 do 14.00.
Składanie ofert do dnia: 29 sierpień 2003 r. do godz. 9.45 w siedzibie Urzędu Gminy Grybów, ul. Jakubowskiego 33, kancelaria - pok. nr 10.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 29 sierpnia 2003 r. o godz. 10.00. w siedzibie Urzędu
Gminy w Grybowie, ul. Jakubowskiego 33, sala posiedzeń - pok. nr 3.
Wymagany termin realizacji zamówienia :
30 listopada 2003 r.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.
Wadium – 4.000 zł.
Kryteria oceny ofert :
- Cena 100 %.
Zamawiający będzie stosował preferencje krajowe zgodnie z Ustawą o Zam. Publ.
Osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami jest:Piotr Piechnik – tel.0-18/ 445-00-29 codziennie z wyjątkiem sobót w godz. 8.00 - 14.00.
W przetargu mogą uczestniczyć Oferenci spełniający wymogi określone w art.19
oraz art. 22, ust.2 Ustawy o Zamówieniach Publicznych oraz w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.Data publikacji: 2003-07-18

© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom