Portal Czwartek - 23 marca 2023 Feliksa, Konrada, Zbysławy     "Bóg nie zsyła nam rozpaczy, aby nas zabić, lecz by nowe obudzić w nas zycie." - Hermann Hesse
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Przetarg na zbycie nieruchomościPowrót

Podaj treść przetargu...

Wójt Gminy Kamionka Wielka
ogłasza nieograniczony pisemny przetarg na zbycie nieruchomości
położonych we wsi Królowa Górna składających się z parcel gruntowych nr : 718/4 o pow. 0.2114 ha, obj. Kw. Nr 59706, pgr. nr : 712/2, 713/2, 714/2, 715/2, 715/3, 716/2, 717/2, 717/3 i 718/2 o łącznej pow. 3.9210 ha, obj. Kw. Nr. 37707 oraz pgr. nr : 712/1, 713/1, 714/1, 715/1, 716/1, 717/1 i 718/3 o łącznej pow. 4.3732 ha, obj. Kw. Nr 6433, stanowiących własność Gminy Kamionka Wielka.
Przedmiotowe nieruchomości ww. stanowią jeden kompleks. Na terenie tym znajduje się wyciąg narciarski, który nie jest przedmiotem sprzedaży.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka część gruntu o pow. ok. 0.70 ha przeznaczona jest na cele rekreacji i urządzeń turystycznych z dopuszczeniem inwestycji kubaturowych, pozostałe grunty położone są w terenach rolnych z dopuszczeniem realizacji sportów zimowych. Dopuszczona realizacja narciarskich urządzeń wyciągowych, tras zjazdowych i towarzyszącej infrastruktury. Część nieruchomości o pow. 1.13 ha stanowiącej las położona jest w terenach lasów i zadrzewień o dużych wartościach krajobrazowo-przyrodniczych.
Parcela gruntowa nr 718/4 obciążona będzie służebnością, przejazdu, przechodu i przegonu.
Nabywca obowiązany jest do opłacenia kosztów związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży oraz kosztów sporządzenia aktu notarialnego.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 441.364 złote.

Przetarg odbędzie się w dniu 12 września 2003 roku o godz. 9.00 w lokalu Urzędu Gminy w Kamionce Wielkiej - pok. Nr 14.
Wadium w wysokości 23.000 złotych należy wpłacić w terminie do dnia 08.09.2003 r.do godz.15-tej w formie :
- gotówki w kasie Urzędu Gminy w Kamionce Wielkiej, lub
- przelewu bądź wpłaty na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Kamionce Wielkiej
Nr 88110006-433-3700-1 – Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu, w taki sposób, aby w dniu
08.09.2003 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Gminy.

Oferty w zaklejonych kopertach z napisem : Oferta na zakup nieruchomości - „ Czarna Kępica” w Królowej Górnej mogą być składane najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem przetargu tj. do dnia 08.09.2003 r. r. - do godz. 16-tej w lokalu Urzędu Gminy w Kamionce Wielkiej - pok. Nr 21.
Oferta powinna zawierać :
1/ imię i nazwisko i adres oferenta lub nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli
oferentem jest osoba prawna,
2/ datę sporządzenia oferty,
3/ oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje
te warunki bez zastrzeżeń,
4/ oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,
5/ oferowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu.
Do oferty należy dołączyć dowód wpłacenia wadium.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia.
Wadium ulega przepadkowi, w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy.
Wszelkie informacje o nieruchomości oraz dodatkowych warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Kamionka Wielka pok. Nr 1 – tel. (018) 445-60-17 w. 29 codziennie w godz. pracy Urzędu.

Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Data publikacji: 2003-08-27
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom