Portal Wtorek - 31 stycznia 2023 Joanny, Ksawerego, Luizy    "Cnota jest arystoktacją ducha" - Ernest Renan
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Adaptacja budynku starej szkoły w Gostwicy dla potrzeb warsztatu terapii zajeciowejPowrót

Zaproszenie do przetargu o udzielenie zamówienia publicznego

Stowarzyszenie Rodziców Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych :PROMYK"

ogłasza przetarg nieograniczony na

„Adaptację budynku starej szkoły w Gostwicy dla potrzeb warsztatu terapii zajęciowej"


Wymagany termin realizacji zamówienia publicznego: do 30.11.2003 roku

Z uwagi na szacunkową wartość zamówienia publicznego poniżej 30 000 EURO – nie będzie wymagane wpłacenie wadium oraz wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami jest - Stanisław Średniawa - telefon 018 445-91-20.

Oferty należy złożyć w siedzibie Stowarzyszenia, Podegrodzie 200A, do dnia 17 września 2003 roku, do godziny 10.00

Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem preferencji krajowych.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia w dniu 17 września 2003 roku o godzinie 10.15

Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych lub obejmujących część zamówienia.

Kryteria oceny ofert:
– cena ofertowa 100%

W przetargu uczestniczyć mogą Oferenci:
- nie wykluczeni na podstawie art.19 ust.1, art. 22 ust.7 oraz spełniający warunki art.22 ust.2, ustawy o zamówieniach publicznych,
- spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,


Data publikacji: 2003-09-05
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom