Portal Niedziela - 9 maja 2021 Grzegorza, Karoliny, Karola      "Ludzkość kroczy stale naprzód, jednak człowiek pozostaje ten sam". Johann Wolfgang Goethe
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Zaproszenie Wójta Gminy Grybów do składania ofert i podjęcia rokowań w sprawie sprzedaży 1300 udziałów ZSB "Stolbud Grybów"Powrót

Wójt Gminy Grybów

zaprasza do składania ofert i podjęcia rokowań w sprawie sprzedaży 1300 udziałów, co stanowi 63 % kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą : Zakłady Stolarki Budowlanej „Stolbud-Grybów” sp. z o.o.
W skład majątku spółki wchodzą między innymi:
- prawo wieczystego użytkowania gruntu o powierzchni około 7 ha
- prawo własności budynków i budowli posadowionych na wyżej wymienionym gruncie
- środki trwałe, wyposażenie i zapasy, a także produkcja w toku

Oferta powinna zawierać:
- podstawowe dane o oferencie i prowadzonej działalności wraz z dokumentami potwierdzającymi powyższe dane (np. umowa, statut spółki, aktualny wyciąg z właściwego rejestru ),
- informacje o sytuacji majątkowej i ekonomiczno - finansowej łącznie z dokumentami określającymi tę sytuację oraz potwierdzającymi wiarygodność finansową (sprawozdania finansowe za ostatni rok obrachunkowy, opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdań, opinia banku finansującego lub prowadzącego rachunek oferenta, zaświadczenie Urzędu Skarbowego, ZUS o nie zaleganiu z zapłatą podatków i składek itp.)
- oświadczenie oferenta w sprawie ewentualnie udzielonych poręczeń i gwarancji na rzecz osób trzecich ,
- odpowiednie umocowania przedstawicieli oferenta do prowadzenia rokowań i zaciągania zobowiązań majątkowych oraz podpisywania dokumentów,
- koncepcję rozwoju spółki oraz zobowiązanie ( wraz z zabezpieczeniem ) do zapewnienia zatrudnienia na poziomie nie niższym niż w dniu podpisania umowy sprzedaży.

Cena 1 udziału nie może być niższa niż 500, 00 zł.
Cena za udziały płatna w dacie zawarcia umowy.

Wszelkich wyjaśnień dotyczących niniejszej oferty udziela Zastępca Wójta Gminy Grybów, Pan Andrzej Poręba , nr telefonu 440-86-80 lub 445-02-04 / kierunkowy 0-18 / .

Oferty należy składać pod adresem :
Urząd Gminy Grybów , ul. Jakubowskiego 33 , 33-330 Grybów
pokój nr 10 /sekretariat / w terminie do 11.10.2003 r. ( decyduje data stempla pocztowego) w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Rokowania w sprawie udziałów ZSB „Stolbud-Grybów” sp. z o.o.”

Uprzejmie zawiadamia się, iż każdy z oferentów zostanie poinformowany o dalszym trybie postępowania zmierzającego do sprzedaży udziałów, oraz że w przypadku wyboru oferenta , zawarcie umowy sprzedaży udziałów nastąpi po wyrażeniu zgody przez Zarząd ZSB „Stolbud-Grybów” sp. z o.o. na sprzedaż udziałów.

Zastrzega się prawo:
- dokonania swobodnego wyboru ze zgłoszonych ofert,
- nie podjęcia rokowań bez podania przyczyny,
- odstąpienia od zamiaru wymienionego w ogłoszeniu bez podania przyczyny.
Data publikacji: 2003-10-03
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom