Portal Niedziela - 9 maja 2021 Grzegorza, Karoliny, Karola      "Ludzkość kroczy stale naprzód, jednak człowiek pozostaje ten sam". Johann Wolfgang Goethe
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Ubezpieczenie mienia, sprzętu, komunikacyjne oraz odpowiedzialności cywilnej gminy Grybów.Powrót

Wójt Gminy Grybów,
ul. Jakubowskiego 33, 33-330 Grybów
ogłasza
przetarg nieograniczony
na ubezpieczenie mienia od ognia
i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Gminy Grybów.

Specyfikacja w cenie 5 zł. do odbioru w siedzibie Urzędu Gminy Grybów, pok.16,
ul. Jakubowskiego 33, codziennie z wyjątkiem sobót
w godz. od 8.00 do 15.00.
Składanie ofert do dnia: 9 grudnia 2003 r. do godz. 9.45 w siedzibie Urzędu Gminy Grybów, ul. Jakubowskiego 33, kancelaria - pok. nr 10.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 9 grudnia 2003 r. o godz. 10.00. w siedzibie Urzędu Gminy w Grybowie, ul. Jakubowskiego 33, sala posiedzeń - pok. nr 3.
Termin realizacji umowy: od 1 stycznia 2004 r. do
18 stycznia 2005 r.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.
Wadium – nie wymagane.
Kryteria oceny ofert :
a) Cena (brutto) – 80 pkt,
b) Walory proponowanych warunków umowy ubezpieczenia – 20 pkt.
Zamawiający będzie stosował preferencje krajowe zgodnie z art. 18 Ustawy o Zamówieniach Publicznych.
Osobami uprawnionymi do kontaktu z Oferentami w imieniu zamawiającego są:
1) Paweł Duda – Dyrektor Oddziału,
Broker Ubezpieczeniowy „Mentor” S.A., Oddział w Rzeszowie, ul. Boya-Żeleńskiego 6A, 35-105 Rzeszów, tel. (0-17) 854-75-39.
2) Marcin Wysowski – broker,
Broker Ubezpieczeniowy „Mentor” S.A. Oddział w Rzeszowie, ul. Boya-Żeleńskiego 6A, 35-105 Rzeszów, tel. (0-17) 854-75-39.
3) Jacek Migacz – Urząd Gminy Grybów, pok. nr 16, tel.0-18/ 445-00-29.
W przetargu mogą uczestniczyć Oferenci spełniający wymogi określone w art.19 oraz art. 22, ust.2 Ustawy o Zamówieniach Publicznych oraz w Uproszczonej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.Data publikacji: 2003-11-27
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom