Portal Czwartek - 23 marca 2023 Feliksa, Konrada, Zbysławy     "Bóg nie zsyła nam rozpaczy, aby nas zabić, lecz by nowe obudzić w nas zycie." - Hermann Hesse
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Ubezpieczenie mienia, sprzętu, komunikacyjne oraz odpowiedzialności cywilnej gminy Grybów.Powrót

Wójt Gminy Grybów,
ul. Jakubowskiego 33, 33-330 Grybów
ogłasza
przetarg nieograniczony
na ubezpieczenie mienia od ognia
i innych żywiołów, od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Gminy Grybów.

Specyfikacja w cenie 5 zł. do odbioru w siedzibie Urzędu Gminy Grybów, pok.16,
ul. Jakubowskiego 33, codziennie z wyjątkiem sobót
w godz. od 8.00 do 15.00.
Składanie ofert do dnia: 9 grudnia 2003 r. do godz. 9.45 w siedzibie Urzędu Gminy Grybów, ul. Jakubowskiego 33, kancelaria - pok. nr 10.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 9 grudnia 2003 r. o godz. 10.00. w siedzibie Urzędu Gminy w Grybowie, ul. Jakubowskiego 33, sala posiedzeń - pok. nr 3.
Termin realizacji umowy: od 1 stycznia 2004 r. do
18 stycznia 2005 r.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.
Wadium – nie wymagane.
Kryteria oceny ofert :
a) Cena (brutto) – 80 pkt,
b) Walory proponowanych warunków umowy ubezpieczenia – 20 pkt.
Zamawiający będzie stosował preferencje krajowe zgodnie z art. 18 Ustawy o Zamówieniach Publicznych.
Osobami uprawnionymi do kontaktu z Oferentami w imieniu zamawiającego są:
1) Paweł Duda – Dyrektor Oddziału,
Broker Ubezpieczeniowy „Mentor” S.A., Oddział w Rzeszowie, ul. Boya-Żeleńskiego 6A, 35-105 Rzeszów, tel. (0-17) 854-75-39.
2) Marcin Wysowski – broker,
Broker Ubezpieczeniowy „Mentor” S.A. Oddział w Rzeszowie, ul. Boya-Żeleńskiego 6A, 35-105 Rzeszów, tel. (0-17) 854-75-39.
3) Jacek Migacz – Urząd Gminy Grybów, pok. nr 16, tel.0-18/ 445-00-29.
W przetargu mogą uczestniczyć Oferenci spełniający wymogi określone w art.19 oraz art. 22, ust.2 Ustawy o Zamówieniach Publicznych oraz w Uproszczonej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.Data publikacji: 2003-11-27
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom