Portal Wtorek - 7 grudnia 2021 Agaty, Dalii, Sobiesława     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Wywóz nieczystości płynnych gromadzonych w szczelnych zbiornikach z jednostek organizacyjnych gminy.Powrót

Podaj treść przetargu...Wójt Gminy Grybów,
ul. Jakubowskiego 33, 33-330 Grybów
ogłasza
przetarg nieograniczony
na wywóz nieczystości płynnych gromadzonych w szczelnych zbiornikach z jednostek organizacyjnych gminy, tj.: Szkłół, Przdszkoli, Remiz OSP, Domów Kultury oraz Składowiska Odpadów Komunalnych w Białej Niżnej.

Specyfikacja w cenie 5 zł. do odbioru w siedzibie Urzędu Gminy Grybów, pok.16,
ul. Jakubowskiego 33, codziennie z wyjątkiem sobót w godz. od 8.00 do 14.00.
Składanie ofert do dnia: 11 grudnia 2003 r. do godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Grybów, ul. Jakubowskiego 33, kancelaria - pok. nr 10.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 11 grudnia 2003 r. o godz. 10.15. w siedzibie Urzędu Gminy w Grybowie, ul. Jakubowskiego 33, sala posiedzeń - pok. nr 3.
Wymagany termin realizacji zamówienia: od 1 stycznia 2004 do 31 grudnia 2005 r.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Wadium – 2.000,- PLN.
Kryteria oceny ofert :
Cena (brutto) - 100%, (najniższa cena maksymalna ilość punktów, pozostałe ceny proporcjonalnie w stosunku do oferty najtańszej).
Zamawiający będzie stosował preferencje krajowe zgodnie z Ustawą o Zam. Publ.
Osobami uprawnionymi do kontaktu z Oferentami są: Marian Rolka, pok. nr 1 -
tel. 0-18 / 445 38 39 i Jacek Migacz, pok. nr 16 – tel.0-18/ 445-00-29 codziennie z wyjątkiem sobót w godz. 8.00 - 15.00.
W przetargu mogą uczestniczyć Oferenci spełniający wymogi określone w art.19
oraz art. 22, ust.2 Ustawy o Zamówieniach Publicznych oraz w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
Data publikacji: 2003-12-01
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom