Portal Sobota - 4 lutego 2023 Andrzeja, Mariusza, Weroniki     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Dostawa koryt ściekowych, przepustów drogowych i krat betonowych wielootworowych na bieżące utrzymanie dróg gminnych wewnętrznych.Powrót

PRZETARG POWYŻEJ 30.000 EURO.

Wójt Gminy Grybów,
ul. Jakubowskiego 33, 33-330 Grybów
ogłasza
przetarg nieograniczony
na dostawę koryt ściekowych, przepustów drogowych
i krat betonowych wielootworowych na bieżące utrzymanie dróg gminnych wewnętrznych.

Specyfikacja w cenie 15 zł. do odbioru w siedzibie Urzędu Gminy Grybów, pok.16,ul. Jakubowskiego 33, codziennie z wyjątkiem sobót w godz. od 8.00 do 14.00.
Składanie ofert do dnia: 9 marca 2004 r. do godz. 9.45 w siedzibie Urzędu Gminy Grybów, ul. Jakubowskiego 33, kancelaria - pok. nr 10.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 9 marca 2004 r. o godz. 10.00. w siedzibie Urzędu Gminy w Grybowie,
ul. Jakubowskiego 33, sala posiedzeń - pok. nr 3.
Wymagany termin realizacji zamówienia: od 25 marca do 31 grudnia 2004 r.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Wadium – 2.000,- PLN.
Kryteria oceny ofert :
Cena (brutto) - 100%, (najniższa cena maksymalna ilość punktów, pozostałe ceny proporcjonalnie w stosunku do oferty najtańszej).
Zamawiający będzie stosował preferencje krajowe zgodnie z Ustawą o Zam. Publicznych.
Osobami uprawnionymi do kontaktu z Oferentami są: Tomasz Chronowski i Jacek Migacz, pok. nr 16 -
tel. 0-18 / 445 00 29 codziennie z wyjątkiem sobót
w godz. 8.00 - 15.00.
W przetargu mogą uczestniczyć Oferenci spełniający wymogi określone w art.19 oraz art. 22, ust.2 Ustawy
o Zamówieniach Publicznych oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.Data publikacji: 2004-02-04
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom