Portal Sobota - 4 lutego 2023 Andrzeja, Mariusza, Weroniki     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Budowa Kładki pieszo-jezdnej na rzece Biała Tarnowska w miejscowości Biała Niżna.Powrót

Przetarg nieograniczony powyżej 30.000 EURO
na budowę kładki pieszo-jezdnej na rzece Biała-Tarnowska w km. 69+880
w miejscowości Biała Niżna – II etap, wyk. konstrukcji stalowej, pomostu.

Specyfikacja w cenie 20 zł. do odbioru w siedzibie Urzędu Gminy Grybów, pok.16,
ul. Jakubowskiego 33, codziennie z wyjątkiem sobót w godz. od 8.00 do 14.00.
Składanie ofert do dnia: 23 marca 2004 r. do godz. 9.45 w siedzibie Urzędu Gminy Grybów, ul. Jakubowskiego 33, kancelaria - pok. nr 10.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 23 marca 2004 r. o godz. 10.00. w siedzibie Urzędu Gminy w Grybowie, ul. Jakubowskiego 33, sala posiedzeń - pok. nr 3.
Wymagany termin realizacji zamówienia: do 30 września 2004 r.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Wadium – 2.000 zł.
Kryteria oceny ofert : Cena (brutto) - 100%, (najniższa cena maksymalna ilość punktów, pozostałe ceny proporcjonalnie w stosunku do oferty najtańszej).
Zamawiający będzie stosował preferencje krajowe zgodnie z Ustawą o Zam. Publ.
Osobami uprawnionymi do kontaktu z Oferentami są: Tomasz Chronowski i Jacek Migacz, pok. nr 16 - tel. 0-18 / 445 00 29, codziennie z wyjątkiem sobót
w godz. 8.00 - 15.00.
W przetargu mogą uczestniczyć Oferenci spełniający wymogi określone w art.19
oraz art. 22, ust.2 Ustawy o Zamówieniach Publicznych oraz w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.Data publikacji: 2004-03-02
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom