Portal Środa - 25 maja 2022 Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny      "Jest światło i nieustający dzień tam, gdzie panuje miłość". ks. Tadeusz Olszański
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Dostawa autobusu 20 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.Powrót

Przetarg nieograniczony
na dostawę autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w wersji – liczba miejsc 19+1 (kierowca) dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Siołkowej o szacunkowej wartości poniżej
60.000 EURO finansowanych ze środków publicznych – w ramach programu wyrównywania różnic między regionami.
Zamawiający - nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający - nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Uproszczoną specyfikację istotnych warunków zamówienia publicznego można uzyskać w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 16. Osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami jest Kierownik WTZ Antoni Obrzut tel (0-18) 445 00 49 oraz prac. U.G. Grybów Jacek Migacz tel. (0-18) 445 00 29 w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 16 codziennie z wyjątkiem sobót, w godzinach od 8.00 do 14.00.
Specyfikacja w cenie 5 zł. do odbioru w siedzibie Urzędu Gminy Grybów, pok. nr 16.

Wymagany termin realizacji zamówienia publicznego : 30 kwiecień 2004 rok.

Nie wymagane jest wpłacenie (wniesienie) wadium .

Kryteria wyboru ofert :
Cena – 100 pkt. (najniższa cena maksymalna ilość punktów, pozostałe ceny proporcjonalnie w stosunku do oferty najtańszej).

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego : Urząd Gminy Grybów,
ul. Jakubowskiego 33 , pok. nr 10 (kancelaria) do dnia 31 marca 2004 r, do godziny 9.45.

Termin związania ofertą : 30 dni od daty złożenia ofert.

Otwarcie ofert w obecności Oferentów, którzy zechcą przybyć nastąpi w siedzibie Zamawia-
jącego, pok. nr 3 (sala posiedzeń) w dniu 31 marca 2004 roku o godzinie 10.00.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uczestniczyć mogą Oferenci spełniający wymogi :
-określone w art.22, ust.1 - prawa zamówień publicznych,
-nie podlegają wykluczeniu zgodnie z dyspozycjami art.24, ust 1 i 2 – prawa zamówień publicznych,
-uproszczonej specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego.
Data publikacji: 2004-03-16
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom