Portal Wtorek - 31 stycznia 2023 Joanny, Ksawerego, Luizy    "Cnota jest arystoktacją ducha" - Ernest Renan
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Dostawa autobusu 20 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.Powrót

Przetarg nieograniczony
na dostawę autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w wersji – liczba miejsc 19+1 (kierowca) dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Siołkowej o szacunkowej wartości poniżej
60.000 EURO finansowanych ze środków publicznych – w ramach programu wyrównywania różnic między regionami.
Zamawiający - nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający - nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Uproszczoną specyfikację istotnych warunków zamówienia publicznego można uzyskać w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 16. Osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami jest Kierownik WTZ Antoni Obrzut tel (0-18) 445 00 49 oraz prac. U.G. Grybów Jacek Migacz tel. (0-18) 445 00 29 w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 16 codziennie z wyjątkiem sobót, w godzinach od 8.00 do 14.00.
Specyfikacja w cenie 5 zł. do odbioru w siedzibie Urzędu Gminy Grybów, pok. nr 16.

Wymagany termin realizacji zamówienia publicznego : 30 kwiecień 2004 rok.

Nie wymagane jest wpłacenie (wniesienie) wadium .

Kryteria wyboru ofert :
Cena – 100 pkt. (najniższa cena maksymalna ilość punktów, pozostałe ceny proporcjonalnie w stosunku do oferty najtańszej).

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego : Urząd Gminy Grybów,
ul. Jakubowskiego 33 , pok. nr 10 (kancelaria) do dnia 31 marca 2004 r, do godziny 9.45.

Termin związania ofertą : 30 dni od daty złożenia ofert.

Otwarcie ofert w obecności Oferentów, którzy zechcą przybyć nastąpi w siedzibie Zamawia-
jącego, pok. nr 3 (sala posiedzeń) w dniu 31 marca 2004 roku o godzinie 10.00.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uczestniczyć mogą Oferenci spełniający wymogi :
-określone w art.22, ust.1 - prawa zamówień publicznych,
-nie podlegają wykluczeniu zgodnie z dyspozycjami art.24, ust 1 i 2 – prawa zamówień publicznych,
-uproszczonej specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego.
Data publikacji: 2004-03-16
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom