Portal Czwartek - 23 marca 2023 Feliksa, Konrada, Zbysławy     "Bóg nie zsyła nam rozpaczy, aby nas zabić, lecz by nowe obudzić w nas zycie." - Hermann Hesse
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Dostawa samochodu pożarniczego (używanego) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krużlowej NiżnejPowrót

Przetarg nieograniczony poniżej 60.000 EURO na
dostawę samochodu pożarniczego (używanego) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krużlowej Niżnej.
Zamawiający - nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający - nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia publicznego można uzyskać w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 16. Osobami upoważnionymi do kontaktu z Oferentami są Dyrektor Maria Janusz tel.(0-18) 4453835 oraz Jacek Migacz, tel (0-18) 4450029 w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 16 codziennie z wyjątkiem sobót, w godzinach od 8.00 do 14.00.
Uproszczona specyfikacja w cenie 6,10 zł. do odbioru
w siedzibie Urzędu Gminy Grybów, pok. nr 16.

Wymagany termin realizacji zamówienia publicznego:
do 31 maja 2004 roku.
Nie wymagane jest wpłacenie (wniesienie) wadium.

Kryteria wyboru ofert :
Cena – 100 pkt.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego : Urząd Gminy Grybów, ul. Jakubowskiego 33, pok. nr 10 (kancelaria) do dnia 28 kwietnia 2004 r, do godziny 9.45.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty złożenia ofert.

Otwarcie ofert w obecności Oferentów, którzy zechcą przybyć nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 3 (sala posiedzeń) w dniu 28 kwietnia 2004 roku o godzinie 10.00.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uczestniczyć mogą Oferenci spełniający wymogi :
-określone w art.22, ust.1 - prawa zamówień publicznych,
-nie podlegają wykluczeniu zgodnie z dyspozycjami art.24, ust 1 i 2 – prawa zamówień publicznych,
-uproszczonej specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego.
Data publikacji: 2004-04-13
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom