Portal Poniedziałek - 30 stycznia 2023 Martyny, Macieja, Teofila     "Prawdziwie pięknym jest to, co czyni człowieka lepszym" - Anne Louise Stoel-Holstein
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w Grybowie.Powrót

Wójt Gminy Grybów, 33-330 Grybów, ul. Jakubowskiego 33 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia o szacunkowej wartości
poniżej 60.000 EURO na wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w Grybowie.

Zamawiający - nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający - nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia publicznego można uzyskać w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 16. Osobami upoważnionymi do kontaktu z Oferentami są Inspektor Piotr oraz Jacek Migacz, tel (0-18) 4450029 w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 16 codziennie z wyjątkiem sobót, w godzinach od 8.00 do 14.00.
Specyfikacja w cenie 6,10 zł. do odbioru w siedzibie Urzędu Gminy Grybów, pok. nr 16.

Wymagany termin realizacji zamówienia publicznego: do 10 czerwca 2004 roku.
Nie wymagane jest wpłacenie (wniesienie) wadium.

Kryteria wyboru ofert :
Cena – 100 pkt.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego : Urząd Gminy Grybów, ul. Jakubowskiego 33, pok. nr 10 (kancelaria) do dnia 7 maja 2004 r, do godziny 9.45.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty złożenia ofert.

Otwarcie ofert w obecności Oferentów, którzy zechcą przybyć nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 3 (sala posiedzeń) w dniu 7 maja 2004 r. o godzinie 10.00.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uczestniczyć mogą Oferenci spełniający wymogi :
-określone w art.22, ust.1 - prawa zamówień publicznych,
-nie podlegają wykluczeniu zgodnie z dyspozycjami art.24, ust 1 i 2 – prawa zamówień
publicznych,
-uproszczonej specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego.

Data publikacji: 2004-04-22
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom