Portal Poniedziałek - 30 stycznia 2023 Martyny, Macieja, Teofila     "Prawdziwie pięknym jest to, co czyni człowieka lepszym" - Anne Louise Stoel-Holstein
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr II w Ptaszkowej - stan surowy otwarty (bez stanu zerowego).Powrót

Wójt Gminy Grybów, 33-330 Grybów,
ul. Jakubowskiego 33
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie roboty budowlanej o szacunkowej wartości powyżej 60.000 EURO na :
Budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr II w Ptaszkowej - stan surowy otwarty (bez stanu zerowego).

Zamawiający - nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający - nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia publicznego można uzyskać w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 16. Osobami upoważnionymi do kontaktu z Oferentami są Pan Ryszard Niepsuj oraz Jacek Migacz, tel (0-18) 445 00 29, fax (0-18) 445 04 02 w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 16 codziennie z wyjątkiem sobót, w godzinach od 8.00 do 14.00.
Specyfikacja w cenie 20zł. do odbioru w siedzibie Urzędu Gminy Grybów, pok. nr 16.

Wymagany termin realizacji zamówienia publicznego: do 30 listopada 2004 roku.
Wymagane jest wpłacenie (wniesienie) wadium w wysokości 5.000 zł.

Kryteria wyboru ofert :
Cena – 100 pkt.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego : Urząd Gminy Grybów,
ul. Jakubowskiego 33, pok. nr 10 (kancelaria) do dnia 30 lipca 2004 r, do godziny 9.45.

Termin związania ofertą wynosi 60 dni od daty złożenia ofert.

Otwarcie ofert w obecności Oferentów, którzy zechcą przybyć nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 3 (sala posiedzeń) w dniu 30 lipca 2004 roku o godzinie 10.00.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uczestniczyć mogą Oferenci spełniający wymogi :
-określone w art.22, ust.1 - prawa zamówień publicznych,
-nie podlegają wykluczeniu zgodnie z dyspozycjami art.24, ust 1 i 2 – prawa zamówień publicznych,
-specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego.

Data publikacji: 2004-06-08
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom