Portal Wtorek - 21 wrzesnia 2021 Darii, Mateusza, Wawrzyńca     "Wiatr nigdy nie sprzyja temu, kto nie wie, dokąd iść" - przysłowie włoskie
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Remont i termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stróżach.Powrót

Wójt Gminy Grybów, 33-330 Grybów
ul. Jakubowwskiego 33 zaprasza do udziału postępowaniu przetargowym w ramach realizacji projektu B2-45-0422 dla małych robót na:

Remont i termomodernizację budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stróżach.

1. Niniejszym zapraszam Państwa do złożenia oferty na remont i termomodernizację budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w S t r ó ż a c h polegających na:
- suszeniu pomieszczeń klasowych o łącznej powierzchni 48 m2
- malowaniu pomieszczeń klasowych o łącznej powierzchni 587,50m2
- ociepleniu powierzchni ścian zewnętrznych szkoły styropianem gr. 10 cm oraz wykonaniu elewacji z tynku mineralnego o łącznej powierzchni 818,69m2.
- ociepleniu powierzchni ścian zewnętrznych szkoły styropianem gr. 5 cm oraz wykonaniu elewacji z tynku mineralnego o łącznej powierzchni 796m2.
2. Szacunkowy termin zakończenia realizacji robót wynosi 1 m-c.
3. Kompletną Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, zawierajaca opis sposobu przygotowania oferty, przedmiot zamówienia, schematy/rysunki oraz przedmiar robót i formularz ofertowy, można zakupić za cenę 18,30 zł u Zamawiającego tj.:
Urząd Gminy Grybów, 33-330 Grybów, ul.Jakubowskiego 33 pok. nr 16 od dnia 11 czerwiec 2004 roku w godzinach 7:30 do 15:00.
4. Ofertę Państwa, według formularza ofertowego, w zaklejonej kopercie, należy zaadresować i przesłać w terminie do 5 lipca 2004 roku, godz.: 9:30 do:
Urząd Gminy, 33-330 Grybów, ul. Jakubowskiego 33
Dla: Jacek Migacz , Telefon: ( 018 ) 440 86 70,
Faks: ( 018 ) 445-04-02.
5. Termin związania ofertą określa się na trzydzieści (30) dni od 5 lipca 2004 r. godz. 9:30
6. Oferent, który wycofa swoją ofertę podczas okresu związania nią lub uchyli się od zawarcia umowy, jeśli jego oferta zostanie wybrana, będzie wykluczony z listy oferentów mogących ubiegac się o kontrakty w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich na okres jednego roku.Data publikacji: 2004-06-11
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom