Portal Wtorek - 21 marca 2023 Benedykta, Lubomiry, Lubomira     "Nie otrzymujemy krótkiego życia, lecz je takim czynimy. Nie brakuje nam czasu, lecz trwonimy go." - Seneka
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy oczyszczalni ścieków "Stróże" projektowanej na działkach nr 663, 660, 659 położonej w Stróżach.Powrót

Wójt Gminy Grybów, 33-330 Grybów,
ul. Jakubowskiego 33
ogłasza przetarg nieograniczony
na wykonanie usługi o szacunkowej wartości
poniżej 60.000 EURO na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy oczyszczalni ścieków „Stróże” projektowanej na działkach nr 663, 660, 659 położonej w Stróżach.

Zamawiający - nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający - nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia publicznego można uzyskać w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 16.
Osobami upoważnionymi do kontaktu z Oferentami jest Kierownik Referatu Budownictwa i Inwestycji – Marian Gucwa, tel. (0-18) 445-38-31, pok. nr 17
oraz Jacek Migacz, tel (0-18) 445 00 29, pok. nr 16
w siedzibie Zamawiającego – codziennie z wyjątkiem sobót, w godzinach od 8.00 do 14.00.
Specyfikacja w cenie 6,10 zł. do odbioru w siedzibie Urzędu Gminy Grybów, pok. nr 16.

Wymagany termin realizacji zamówienia publicznego:
do 24 grudnia 2004 roku.
Wadium – 2.000 zł.
Nie wymagane zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
Kryteria wyboru ofert :
1.Rozwiązanie technologiczne – 30%
2.Koszt Budowy oczyszczalni – 30%
3.Koszt eksploatacji oczyszczalni – 20%
4.Cena opracowania dokumentacji projektowej – 20%.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Grybów, ul. Jakubowskiego 33, pok. nr 10 (kancelaria) do dnia 12 lipca 2004 r, do godziny 10.45.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty złożenia ofert.

Otwarcie ofert w obecności Oferentów, którzy zechcą przybyć nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 3 (sala posiedzeń) w dniu 12 lipca 2004 roku o godzinie 11.00.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uczestniczyć mogą Oferenci spełniający wymogi :
-określone w art.22, ust.1 - prawa zamówień publicznych,
-nie podlegają wykluczeniu zgodnie z dyspozycjami art.24, ust 1 i 2 – prawa zamówień publicznych,
-uproszczonej specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego.
Data publikacji: 2004-06-25
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom