Portal Poniedziałek - 30 stycznia 2023 Martyny, Macieja, Teofila     "Prawdziwie pięknym jest to, co czyni człowieka lepszym" - Anne Louise Stoel-Holstein
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ DOJAZDOWEJ DO PÓL pn.„NOWA WIEŚ k.JAGIEŁKI „ w miejscowości Nowa WieśPowrót

Znak: 341-A/09/04


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU, KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA
RÓWNOWARTOŚCI 60 000 EURO

1.Zamawiający :
WÓJT GMINY ŁABOWA 33-336 ŁABOWA 38 woj. małopolskie
Telefon: / 018 / 471 12 84 faks: / 018 / 471 12 66
Poczta elektroniczna: gmina @ labowa.iap.pl
Adres internetowy: www.labowa.iap.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Łabowa 33- 336 Łabowa 38 , pokój Nr 9 lub Nr 14 codziennie w godzinach pracy Urzędu , za wyjątkiem sobót i niedziel.
Uprawnione do kontaktu z Oferentami:
W zakresie mertorycznym:
- Teresa CIEŚLA tel. 4711284 wew.36
W zakresie proceduralnym:
- Kazimiera Juszyńska tel.4711266
Cena – 5,00 zł, słownie: pięć złotych.

4. Przedmiot zamówienia :
REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ DOJAZDOWEJ DO PÓL pn.
„NOWA WIEŚ k.JAGIEŁKI „ w miejscowości Nowa Wieś
Zakres prac-wykonanie drenażu, rowu odwadniającego, czyszczenie ,profilowanie skarp rowu, ubezpieczenie płytami ażurowymi, wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego wraz z wyrównaniem podbudowy klińcem, dostawa przepustów rurowych na wykonanie zjazdów gospodarskich.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i ofert wariantowych.

6. Termin wykonywania zamówienia : do 30 września 2004r.

7.W postępowaniu mogą uczestniczyć Oferenci nie wykluczeni na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych / Dz.U. z 2004r. Nr 19,poz. 177/, spełniający warunki i wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w art.22 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Spełnienie warunków Zamawiający oceniać będzie na podstawie dokumentów i oświadczeń zawartych w ofercie.

8. Wadium nie jest wymagane.

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena - 100%

10. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu gminy Łabowa 33-336 Łabowa 38
pokój Nr 10 , lub przesłać na w/w adres w terminie do dnia :
19 sierpnia 2004r do godziny 10:00

11. Otwarcie ofert w dniu 19 sierpnia 2004r. o godzinie 10:15 w siedzibie Urzędu Gminy Łabowa, pokój Nr 16.

12. Termin związania ofertą 30 dni.Łabowa, dnia 3 sierpnia 2004r.


Data publikacji: 2004-08-03

Data publikacji: 2004-08-03
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom