Portal Wtorek - 21 marca 2023 Benedykta, Lubomiry, Lubomira     "Nie otrzymujemy krótkiego życia, lecz je takim czynimy. Nie brakuje nam czasu, lecz trwonimy go." - Seneka
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Grybów.Powrót

Wójt Gminy Grybów, 33-330 Grybów,
ul. Jakubowskiego 33
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usługi
o szacunkowej wartości zamówienia powyżej 60.000 EURO na:
Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Grybów.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Osobą upoważnioną do kontaktów z Oferentami jest Jacek Migacz, tel (0-18) 445 00 29
w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 16 codziennie z wyjątkiem sobót, w godzinach od 8.00 do 14.00.
Specyfikacja w cenie 12,20 zł. do odbioru w siedzibie Urzędu Gminy Grybów, pok. nr 16.

Wymagany termin realizacji zamówienia: od 2 listopada 2004 r. do 30 czerwca 2007 roku.
Wadium – 12.000 złotych.
Wymagane zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
Kryteria wyboru ofert : cena – 100%.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Grybów, ul. Jakubowskiego 33, pok. nr 10 (kancelaria) do dnia 8 październik 2004 r, do godziny 9.45.

Termin związania ofertą wynosi 60 dni od daty złożenia ofert.

Otwarcie ofert w obecności Oferentów, którzy zechcą przybyć nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 3 (sala posiedzeń) w dniu 8 październik 2004 roku o godzinie 10.00.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uczestniczyć mogą Oferenci spełniający wymogi :
-określone w art.22, ust.1 - prawa zamówień publicznych,
-nie podlegają wykluczeniu zgodnie z dyspozycjami art.24, ust 1 i 2 – prawa zamówień publicznych,
-uproszczonej specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego.


Data publikacji: 2004-08-23
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom