Portal Wtorek - 7 grudnia 2021 Agaty, Dalii, Sobiesława     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Budowa zatok autobusowych w ciągu drogi krajowej nr 28 w miejscowości Cieniawa i Ptaszkowa, km 150+038,25 - 150+100 Cieniawa, km 150+266 - 150+327,50 Ptaszkowa.Powrót

Wójt Gminy Grybów, 33-330 Grybów,
ul. Jakubowskiego 33 ogłasza przetarg nieograniczony
na wykonanie roboty budowlanej o szacunkowej wartości poniżej 60.000 EURO na budowę zatok autobusowych w ciągu drogi krajowej nr 28
w miejscowości Cieniawa i Ptaszkowa, km 150+038,25 – 150+100 Cieniawa, km 150+266 – 150+327,50 Ptaszkowa.

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia publicznego można uzyskać w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 16, w cenie 6,10 zł.
Osobami upoważnionymi do kontaktu z Oferentami jest Inspektor Tomasz Chronowski oraz Jacek Migacz,
tel (0-18) 445 00 29 w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 16 codziennie z wyjątkiem sobót, w godzinach od 8.00 do 14.00.

Wymagany termin realizacji zamówienia publicznego:
do 15 listopada 2004 roku.
Wadium: 1.500 PLN.
Nie wymagane zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
Kryteria wyboru ofert: Cena – 100 pkt.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Grybów,
ul. Jakubowskiego 33, 33-330 Grybów, pok.nr 10 (kancelaria) do dnia 7 października 2004 r., do godziny 9.45.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty złożenia ofert.

Otwarcie ofert w obecności Oferentów, którzy zechcą przybyć nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 3 (sala posiedzeń) w dniu 7 października 2004 roku
o godzinie 10.00.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uczestniczyć mogą Oferenci spełniający wymogi :
-określone w art.22, ust.1 - prawa zamówień publicznych,
-nie podlegają wykluczeniu zgodnie z dyspozycjami art.24, ust 1 i 2 – prawa zamówień publicznych,
-uproszczonej specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego.
Data publikacji: 2004-09-22
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom