Portal Poniedziałek - 30 stycznia 2023 Martyny, Macieja, Teofila     "Prawdziwie pięknym jest to, co czyni człowieka lepszym" - Anne Louise Stoel-Holstein
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Wywóz kontenerów na nieczystości stałe na gminne składowisko odpadów komunalnych w Białej Niżnej.Powrót

Wójt Gminy Grybów, 33-330 Grybów,
ul. Jakubowskiego 33 ogłasza przetarg nieograniczony
na wykonywanie usług o szacunkowej wartości
poniżej 60.000 EURO na:
Wywóz kontenerów na nieczystości stałe o pojemności
7 i 10 m³ samochodem specjalistycznym tzw. „bramowcem” na gminne składowisko odpadów komunalnych w Białej Niżnej.

Wspólny słownik zamówień CPV: 90121310-7.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia publicznego można uzyskać w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 16, w cenie 6,10 zł.
Osobami upoważnionymi do kontaktu z Oferentami są Inspektor Marian Rolka, tel. (0-18) 4453839 oraz Jacek Migacz, tel (0-18) 4450029 codziennie z wyjątkiem sobót, w godzinach od 8.00 do 14.00.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Wymagany termin realizacji zamówienia publicznego: od 01.01.2005 do 31.12.2005 r.
Wadium – 1.500 PLN.
Nie wymagane zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
Kryteria wyboru ofert : Cena – 100 pkt.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Grybów,
ul. Jakubowskiego 33, 33-330 Grybów, pok. nr 10 (kancelaria) do dnia 13 grudnia 2004 r.,
do godz. 9.45.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty złożenia ofert.

Otwarcie ofert w obecności Oferentów, którzy zechcą przybyć nastąpi w siedzibie Zamawia-
jącego, pok. nr 3 (sala posiedzeń) w dniu 13 grudnia 2004 roku o godzinie 10.00.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uczestniczyć mogą Oferenci spełniający wymogi :
-określone w art.22, ust.1 - prawa zamówień publicznych,
-nie podlegają wykluczeniu zgodnie z dyspozycjami art.24, ust 1 i 2 – prawa zamówień publicznych,
-uproszczonej specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego.
Data publikacji: 2004-11-19
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom