Portal Czwartek - 23 marca 2023 Feliksa, Konrada, Zbysławy     "Bóg nie zsyła nam rozpaczy, aby nas zabić, lecz by nowe obudzić w nas zycie." - Hermann Hesse
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Odtworzenie funkcji edukacyjnych i przyrodniczych gminnego "Parku Ekologicznego" w RytrzePowrót


Ogłoszenie
Urząd Gminy w Rytrze ogłasza przetarg nieograniczony na „Odtworzenie funkcji edukacyjnych i przyrodniczych gminnego „parku Ekologicznego” w Rytrze”


1. Opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie zabezpieczeń ekspozycji stanowisk roślin i zwierząt na ścieżce z drewna modrzewiowego, 3 x konserwacja przeciwgrzybiczna i malowanie, posadowienie w ziemi (250 mb).
2. Demontaż, konserwacja przeciwgrzybiczna, malowanie ponowne, ustawienie wejść i wyjść do parku na metalowych kotwach – 2 szt.W przetargu mogą wziąć udział tylko ci Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy oraz spełniający wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty wariantowej.
Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty częściowej.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nr: Nazwa kryterium: Waga:
2 Doświadczenie 50%
1 Cena (koszt) 50 %

Termin związania ofertą - 30 dni.
Termin wykonania zamówienia – 30.06.2005 roku.
Wszelkie informacje Zamawiający dokładnie określił w SIWZ.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) można odebrać w Urzędzie Gminy Rytro – 33-343 Rytro 265.

Oferty prosimy składać w Urzędzie Gminy Rytro, pokój 1 do dnia 22.12. 2004 r. do godz. 10.00.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.12. 2004 r. o godz. 10.15 w pokoju 3 w Urzędzie Gminy.
Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami wyznacza się:
w zakresie proceduralnym i merytorycznym Zbigniewa Gądka - tel.: (018) 446-90-40
O przesłanie SIWZ należy się zwracać pisemnie podając adres do korespondencji:
fax: (018) 446-90-40
poczta elektroniczna: gmina@rytro.sacz.plRytro dnia: 07.12.2004 roku.


Data publikacji: 2004-12-07
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom