Portal Czwartek - 23 marca 2023 Feliksa, Konrada, Zbysławy     "Bóg nie zsyła nam rozpaczy, aby nas zabić, lecz by nowe obudzić w nas zycie." - Hermann Hesse
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Rokowania w sprawie sprzedaży nieruchomości w Kamieńcu ZąbkowickimPowrót

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (dz. U. Nr 207, poz. 2108) oraz zarządzenia nr 105/04 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminów określających tryb postępowania przy podejmowaniu działań w zakresie zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy Kamieniec Ząbkowicki podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza rokowania na sprzedaż
niżej wymienionej nieruchomości stanowiącej własność gminy.
Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej opow. użytkowej 65,9 m² i kubaturze 309 m³ . W budynku mieszkalnym znajduje się pomieszczenie przynależne na poddaszu, przewidziane do adaptacji o pow. użytkowej 34,6 m² . Na działce znajduje się również budynek gospodarczy o pow. użytkowej 15,0 m² . Nieruchomość położona jest w Kamieńcu Ząbkowickim na Osiedlu Bolesława Chrobrego w granicach działki nr 992 o pow. 0,0720 ha, zapisana w księdze wieczystej Nr Kw- 53 691.
Budynek mieszkalny wyposażony jest w co. Kanalizację wod-kan., energię elektryczną .
Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.
Brak planu zagospodarowania przestrzennego gminy. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamieniec Ząbkowicki ww. nieruchomość przeznaczona jest na cele mieszkaniowo-usługowe.
Na sprzedaż ww. nieruchomości przeprowadzono przetargi:
- I przetarg na zbycie ww. nieruchomości odbył się w dniu 28 kwietnia 2004 r.
- II przetarg odbył się 10 września 2004 r.
- kolejny przetarg 8 października 2004 r. na warunkach II przetargu
- kolejny następny 26 listopada 2004 r, na warunkach II przetargu.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 80.000 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 lutego 2005 r. o godz. 10°° w Urzędzie Gminy Kamieniec Ząbkowicki ul. Ząbkowicka 26 pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest :
1. wpłacenie zaliczki (w gotówce) w wysokości 4.000 zł (słownie: cztery tysiące złotych), płatne najpóźniej do dnia 9 lutego 2005 r. na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim : BS Ząbkowice Śl. 0/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002
2. zgłoszenie udziału w rokowaniach , które należy złożyć w zamkniętych kopertach do dnia 10 lutego 2004 r. do godz. 14 °° w sekretariacie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 pokój nr 10.
Zgłoszenie powinno zawierać:
a/ imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę , jeżeli zgłaszającym jest
Osobą prawną lub inny podmiot;
b/ datę sporządzenia zgłoszenia;
c/ oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te
warunki bez zastrzeżeń
d/ proponowana cenę i sposób jej zapłaty;
e/ proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.
3. zakwalifikowanie osoby do ustnej części rokowań
4. złożenie przed częścią ustną rokowań oświadczenia o zapoznaniu się z ogłoszeniem o rokowaniach, warunkach rokowań i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
5. uczestnicy przystępujący do rokowań zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, a w przypadku osób prawnych również pełnomocnictwa do występowania w imieniu spółki
6. złożenie przed przetargiem aktualnego wyciągu z rejestru handlowego, umowy spółki, aktualnej listy wspólników dla osób prawnych.
Zaliczka wpłacona przez uczestnika rokowań , który zostanie ustalony jako nabywca nieruchomości zaliczona zostanie na poczet ceny sprzedaży, zaś pozostałym uczestnikom rokowań zostanie zwrócona niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończenia rokowań .
Zaliczka nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy osoba, która ustalona została jako nabywca nieruchomości uchyli się od zawarcia umowy kupna-sprzedaży tej nieruchomości.
Cena nieruchomości płatna jest zgodnie z ustaleniami w rokowaniach .
Koszty zawarcia aktu notarialnego i opłatę sądową ponosi nabywca.
Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań.
Gmina zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 pokój nr 11 lub pod nr telefonu 074/8162016 lub 074/8162029 .


Data publikacji: 2005-01-05
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom