Portal Wtorek - 21 marca 2023 Benedykta, Lubomiry, Lubomira     "Nie otrzymujemy krótkiego życia, lecz je takim czynimy. Nie brakuje nam czasu, lecz trwonimy go." - Seneka
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Przetarg pisemny niograniczony na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy GrybówPowrót

Podaj treść przetargu...
Wójt Gminy Grybów ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Grybów położonych w miejscowości Chodorowa, Florynka oraz Ptaszkowa

Oznaczenie i opis nieruchomości:
1. działka nr 254/5 o powierzchni 0,09 ha , KW nr 35506, w miejscowości Chodorowa, wolna od obciążeń, niezabudowana.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – D14 MN,UN- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o niskiej intensywności, tereny usług niepublicznych.
Cena wywoławcza 3.050,00 zł
2. działka nr 476/25 o powierzchni 0,15 ha , KW 26763, w miejscowości Florynka, wolna od obciążeń, niezabudowana.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – E62 MN,UN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o niskiej intensywności, tereny usług niepublicznych.
Cena wywoławcza 15.006,00 zł

3. Działki położone w miejscowości Ptaszkowa, wolne od obciążeń, niezabudowane.
1. Działka nr 296 o powierzchni 0,41 ha, KW nr 45125, Cena wywoławcza 33.491,10 zł
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
K78,MN,UN-tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o niskiej intensywności, tereny
usług niepublicznych
2. Działka nr 811 o powierzchni 0,05 ha, KW nr 37765, Cena wywoławcza 5.415,78 zł
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
K15,ZP,UT- tereny zieleni urządzonej - parkowej oraz rekreacji - usług turystycznych
3. Działka nr 1362/2 o powierzchni 0,08 ha, KW nr 39359, Cena wywoławcza 9.385,12 zł
4. Działka nr 1362/3 o powierzchni 0,08 ha, KW nr 39359, Cena wywoławcza 9.385,12 zł
5. Działka nr 1362/4 o powierzchni 0,08 ha, KW nr 39359, Cena wywoławcza 9.385,12 zł
6. Działka nr 1372/1 o powierzchni 0,08 ha, KW nr 39359, Cena wywoławcza 9.385,12 zł
7. Działka nr 1372/2 o powierzchni 0,08 ha, KW nr 37765, Cena wywoławcza 9.385,12 zł
8. Działka nr 1372/3 o powierzchni 0,08 ha, KW nr 39359, Cena wywoławcza 9.385,12 zł
Przeznaczenie nieruchomości (działki od 3-8) i sposób ich zagospodarowania:
K194,K196,MU-Tereny koncentracji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zagrodowej oraz
usług o niskiej intensywności.

TERMIN PRZETARGU: 4 lutego 2005 r., GODZ. 10.00 w Urzędzie Gminy Grybów, ul. Jakubowskiego 33, sala posiedzeń.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej danej nieruchomości. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić na konto:
Urząd Gminy Grybów, Bank Spółdzielczy w Grybowie, nr 5487970003 0000 0000 0101 0001
lub w kasie Urzędu Gminy z dopiskiem :
„Przetarg - sprzedaż działki” (oraz oznaczenie nieruchomości i jej położenie )

Termin wpłaty wadium upływa trzy dni ( tj. 31.01.2005 r.) przed wyznaczonym terminem części jawnej przetargu (liczy się data wpływu środków na wskazane konto). Wadium podlega zwrotowi w przypadku odwołania przetargu, jego zamknięcia czy zakończenia wynikiem negatywnym nie później niż przed upływem trzech dni, gdy zaistnieje jedna z wymienionych okoliczności.
Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej lub nie uiści ceny nabycia najpóźniej w dniu spisania umowy.

Pisemne oferty winny zawierać:
1.Imię, nazwisko i adres oferenta lub firmę oraz siedzibę (osoba prawna) .
2.Datę sporządzenia oferty.
3.Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń
4.Oferowaną cenę i sposób jej zapłaty.
5.Dowód wpłaty wadium.
6.Zobowiązanie uczestnika do pokrycia kosztów związanych z przeniesieniem własności.

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg - sprzedaż działki ” ( oraz oznaczenie nieruchomości i jej położenie) należy składać w Kancelarii Urzędu Gminy w Grybowie, ul. Jakubowskiego 33 – do dnia 31 stycznia 2005r. do godz. 15.15 .
Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty lub odwołania przetargu z ważnych powodów
oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Dodatkowe informacje w siedzibie Urzędu Gminy Grybów, nr telefonu /0-18/ 445-02-03.


Data publikacji: 2005-01-13
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom