Portal Niedziela - 9 maja 2021 Grzegorza, Karoliny, Karola      "Ludzkość kroczy stale naprzód, jednak człowiek pozostaje ten sam". Johann Wolfgang Goethe
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Przetarg pisemny niograniczony na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy GrybówPowrót

Podaj treść przetargu...
Wójt Gminy Grybów ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Grybów położonych w miejscowości Chodorowa, Florynka oraz Ptaszkowa

Oznaczenie i opis nieruchomości:
1. działka nr 254/5 o powierzchni 0,09 ha , KW nr 35506, w miejscowości Chodorowa, wolna od obciążeń, niezabudowana.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – D14 MN,UN- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o niskiej intensywności, tereny usług niepublicznych.
Cena wywoławcza 3.050,00 zł
2. działka nr 476/25 o powierzchni 0,15 ha , KW 26763, w miejscowości Florynka, wolna od obciążeń, niezabudowana.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – E62 MN,UN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o niskiej intensywności, tereny usług niepublicznych.
Cena wywoławcza 15.006,00 zł

3. Działki położone w miejscowości Ptaszkowa, wolne od obciążeń, niezabudowane.
1. Działka nr 296 o powierzchni 0,41 ha, KW nr 45125, Cena wywoławcza 33.491,10 zł
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
K78,MN,UN-tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o niskiej intensywności, tereny
usług niepublicznych
2. Działka nr 811 o powierzchni 0,05 ha, KW nr 37765, Cena wywoławcza 5.415,78 zł
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
K15,ZP,UT- tereny zieleni urządzonej - parkowej oraz rekreacji - usług turystycznych
3. Działka nr 1362/2 o powierzchni 0,08 ha, KW nr 39359, Cena wywoławcza 9.385,12 zł
4. Działka nr 1362/3 o powierzchni 0,08 ha, KW nr 39359, Cena wywoławcza 9.385,12 zł
5. Działka nr 1362/4 o powierzchni 0,08 ha, KW nr 39359, Cena wywoławcza 9.385,12 zł
6. Działka nr 1372/1 o powierzchni 0,08 ha, KW nr 39359, Cena wywoławcza 9.385,12 zł
7. Działka nr 1372/2 o powierzchni 0,08 ha, KW nr 37765, Cena wywoławcza 9.385,12 zł
8. Działka nr 1372/3 o powierzchni 0,08 ha, KW nr 39359, Cena wywoławcza 9.385,12 zł
Przeznaczenie nieruchomości (działki od 3-8) i sposób ich zagospodarowania:
K194,K196,MU-Tereny koncentracji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zagrodowej oraz
usług o niskiej intensywności.

TERMIN PRZETARGU: 4 lutego 2005 r., GODZ. 10.00 w Urzędzie Gminy Grybów, ul. Jakubowskiego 33, sala posiedzeń.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej danej nieruchomości. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić na konto:
Urząd Gminy Grybów, Bank Spółdzielczy w Grybowie, nr 5487970003 0000 0000 0101 0001
lub w kasie Urzędu Gminy z dopiskiem :
„Przetarg - sprzedaż działki” (oraz oznaczenie nieruchomości i jej położenie )

Termin wpłaty wadium upływa trzy dni ( tj. 31.01.2005 r.) przed wyznaczonym terminem części jawnej przetargu (liczy się data wpływu środków na wskazane konto). Wadium podlega zwrotowi w przypadku odwołania przetargu, jego zamknięcia czy zakończenia wynikiem negatywnym nie później niż przed upływem trzech dni, gdy zaistnieje jedna z wymienionych okoliczności.
Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej lub nie uiści ceny nabycia najpóźniej w dniu spisania umowy.

Pisemne oferty winny zawierać:
1.Imię, nazwisko i adres oferenta lub firmę oraz siedzibę (osoba prawna) .
2.Datę sporządzenia oferty.
3.Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń
4.Oferowaną cenę i sposób jej zapłaty.
5.Dowód wpłaty wadium.
6.Zobowiązanie uczestnika do pokrycia kosztów związanych z przeniesieniem własności.

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg - sprzedaż działki ” ( oraz oznaczenie nieruchomości i jej położenie) należy składać w Kancelarii Urzędu Gminy w Grybowie, ul. Jakubowskiego 33 – do dnia 31 stycznia 2005r. do godz. 15.15 .
Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty lub odwołania przetargu z ważnych powodów
oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Dodatkowe informacje w siedzibie Urzędu Gminy Grybów, nr telefonu /0-18/ 445-02-03.


Data publikacji: 2005-01-13
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom