Portal Czwartek - 23 marca 2023 Feliksa, Konrada, Zbysławy     "Bóg nie zsyła nam rozpaczy, aby nas zabić, lecz by nowe obudzić w nas zycie." - Hermann Hesse
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Dostawa wyrobów betonowych - tj.: koryt ściekowych, przepustów drogowych oraz krat ażurowych żelbetowych dla potrzeb bieżącego utrzymania dróg gminnych wewnętrznych na terenie gminy Grybów.Powrót

Wójt Gminy Grybów, ul. Jakubowskiego 33,
33-330 Grybów ogłasza przetarg nieograniczony
na wykonywanie dostawy o szacunkowej wartości
poniżej 60.000 EURO na dostawę wyrobów betonowych tj.: koryt ściekowych, przepustów drogowych oraz krat ażurowych żelbetonowych dla potrzeb bieżącego utrzymania dróg gminnych wewnętrznych na terenie gminy Grybów.

Wspólny Słownik Zamówień CPV: 28814200-3.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia publicznego można uzyskać w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 16, w cenie 6,10 zł.
Osobami upoważnionymi do kontaktu z Oferentami są:
Tomasz Chronowski oraz Jacek Migacz, tel (0-18) 4450029, U.G. Grybów, pok. nr 16.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – liczba zadań: 2.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Wymagany termin realizacji zamówienia publicznego: do 31 grudnia 2005 r.
Wadium – 2000 zł.
Nie wymagane zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
Kryteria wyboru ofert: cena – 100 pkt.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Grybów,
ul. Jakubowskiego 33, 33-330 Grybów, pok. nr 10 (kancelaria) do dnia 25 luty 2005 r.,
do godz. 9.45.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty złożenia ofert.
Otwarcie ofert w obecności Oferentów, którzy zechcą przybyć nastąpi w siedzibie Zamawia-
jącego, pok. nr 3 (sala posiedzeń) w dniu 25 luty 2005 roku o godzinie 10.00.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uczestniczyć mogą Oferenci spełniający wymogi :
-określone w art.22, ust.1 - prawa zamówień publicznych,
-nie podlegają wykluczeniu zgodnie z dyspozycjami art.24, ust 1 i 2 – prawa zamówień publicznych,
-uproszczonej specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego.

Data publikacji: 2005-02-08
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom