Portal Wtorek - 31 stycznia 2023 Joanny, Ksawerego, Luizy    "Cnota jest arystoktacją ducha" - Ernest Renan
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Budowę chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 28 Zator-Medyka w miejscowości Cieniawa w km 147+750 - 149+050.Powrót

Wójt Gminy Grybów, 33-330 Grybów, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie roboty budowlanej
o szacunkowej wartości powyżej 60.000 EURO na :
Budowę chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 28 Zator-Medyka w miejscowości Cieniawa w km 147+750 – 149+050.
Kod CPV – 45233222-1.
Zamawiający - nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający - nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia publicznego można uzyskać w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 16. Osobami upoważnionymi do kontaktu z Oferentami są Pan Tomasz Chronowski oraz Jacek Migacz, tel (0-18) 445 00 29, fax (0-18) 445 04 02
w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 16 codziennie z wyjątkiem sobót, w godzinach od 7.15 do 15.00.
Specyfikacja w cenie 35,00 zł.do odbioru w siedzibie Urzędu Gminy Grybów, pok. nr 16.

Wymagany termin realizacji zamówienia publicznego: do 31 sierpnia 2005 roku.
Wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 12.000 zł.
Kryteria wyboru ofert :
Cena – 100 pkt.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego : Urząd Gminy Grybów, ul. Jakubowskiego 33, pok. nr 10 (kancelaria) do dnia 27 kwietnia 2005 r, do godziny 9.45.

Termin związania ofertą wynosi 60 dni od daty złożenia ofert.

Otwarcie ofert w obecności Oferentów, którzy zechcą przybyć nastąpi w siedzibie Zamawia-
jącego, pok. nr 3 (sala posiedzeń) w dniu 27 kwietnia 2005 r. o godzinie 10.00.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uczestniczyć mogą Oferenci spełniający wymogi :
-określone w art.22, ust.1 - prawa zamówień publicznych,
-nie podlegają wykluczeniu zgodnie z dyspozycjami art.24, ust 1 i 2 – prawa zamówień publicznych,
-specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego.

Data publikacji: 2005-03-07
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom