Portal Poniedziałek - 30 stycznia 2023 Martyny, Macieja, Teofila     "Prawdziwie pięknym jest to, co czyni człowieka lepszym" - Anne Louise Stoel-Holstein
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Dostawa sadzonek drzew leśnych z odkrytym systemem korzeniowym dla potrzeb gminy Grybów.Powrót

Wójt Gminy Grybów, 33-330 Grybów,
ul. Jakubowskiego 33 ogłasza przetarg nieograniczony
o szacunkowej wartości poniżej 60.000 EURO na :
Dostawę sadzonek drzew leśnych z odkrytym systemem korzeniowym dla potrzeb gminy Grybów.

Kod CPV – 02500000-9.
Zamawiający - nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający - nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia publicznego można uzyskać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 16 - cena 5 zł.
Osobami upoważnionymi do kontaktu z Oferentami są:
Inspektor Stanisław Święs i Marian Rolka, pok. nr 1 – tel. (0-18) 4453839 oraz Jacek Migacz, pok. nr 16 - tel (0-18) 445 00 29.
Wymagany termin realizacji zamówienia publicznego: do 30 kwietnia 2005 roku.
Wadium. – nie wymagane.

Kryteria wyboru ofert :
Cena – 100 pkt.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego : Urząd Gminy Grybów, ul. Jakubowskiego 33, pok. nr 10 (kancelaria) do dnia 7 kwietnia 2005 r, do godziny 9.45.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty złożenia ofert.

Otwarcie ofert w obecności Oferentów, którzy zechcą przybyć nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 3 (sala posiedzeń) w dniu 7 kwietnia 2005 r. o godzinie 10.00.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uczestniczyć mogą Oferenci spełniający wymogi :
-określone w art.22, ust.1 - prawa zamówień publicznych,
-nie podlegają wykluczeniu zgodnie z dyspozycjami art.24, ust 1 i 2 – prawa zamówień publicznych,
- uproszczonej specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego.
Data publikacji: 2005-03-23
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom