Portal Środa - 7 grudnia 2022 Agaty, Dalii, Sobiesława     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Remont dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Grybów w zakresie świadczenia usług koparko-ładowarką.Powrót

Wójt Gminy Grybów, 33-330 Grybów,
ul. Jakubowskiego 33 ogłasza przetarg nieograniczony
na wykonywanie usług o szacunkowej wartości
poniżej 60.000 EURO na remont dróg gminnych
i wewnętrznych na terenie gminy Grybów w zakresie świadczenia usług koparko-ładowarką.
Wspólny Słownik Zamówień CPV: 45233142-6.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia publicznego można uzyskać w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 16, w cenie 5 zł.
Osobami upoważnionymi do kontaktu z Oferentami są:
Tomasz Chronowski oraz Jacek Migacz, tel (0-18) 4450029, U.G.Grybów, pok. nr 16.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – liczba zadań: 8.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Wymagany termin realizacji zamówienia publicznego:
do 31 grudnia 2005 r.
Wadium – nie wymagane.
Nie wymagane zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
Kryteria wyboru ofert: cena – 100 pkt.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Grybów, ul. Jakubowskiego 33,
33-330 Grybów, pok. nr 10 (kancelaria) do
dnia 18 kwietnia 2005 r., do godz. 9.45.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty złożenia ofert.
Otwarcie ofert w obecności Oferentów, którzy zechcą przybyć nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 3 (sala posiedzeń) w dniu 18 kwietnia 2005 roku o godzinie 10.00.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uczestniczyć mogą Oferenci spełniający wymogi :
-określone w art.22, ust.1 - prawa zamówień publicznych,
-nie podlegają wykluczeniu zgodnie z dyspozycjami art.24, ust 1 i 2 – prawa zamówień publicznych,
-uproszczonej specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego.
Data publikacji: 2005-03-31
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom