Portal Poniedziałek - 5 grudnia 2022 Kryspiny, Norberta, Sabiny     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU URZĘDU GMINY KORZENNAPowrót

Korzenna 15.04.2005r.


OGŁOSZENIE
O POSTĘPOWANIU W TRYBIE
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO


1.NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO: Wójt Gminy Korzenna
33-322 Korzenna
tel. (018) 44-17-027 fax (018) 44-17-039

2.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU URZĘDU GMINY KORZENNA
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3.FORMULARZ zawierający specyfikacje istotnych warunków zamówienia można odebrać
osobiście lub za zaliczeniem pocztowym, w Urzędzie Gminy Korzenna, pokój nr 3, codziennie oprócz sobót w godzinach w poniedziałek od 800do 1600 , w pozostałe dni od 715do 1515
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest
Małgorzata Nowakowska tel. (018) 44-17-027 wew.36; pokój 3
e-mail:bigp@korzenna.iap.pl
Piotr Jeliński tel. (018) 44-17-027 wew.36; pokój 3

4.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA do 45 dni od daty podpisania umowy

5.W POSTEPOWANIU MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ oferenci którzy spełniają warunki zawarte
w art.22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
Ocenę spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi w oparciu o dokumenty i oświadczenia zawarte w ofercie. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem z postępowania.

6.WADIUM Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

7.KRYTERIA OCENY OFERT cena 100%

8.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy
złożyć w Urzędzie Gminy Korzenna 33-322 Korzenna , pokój nr 3
najpóźniej do dnia 05.05.2005 r. do godziny 1000

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ wynosi 30 dni od daty składania ofert


Data publikacji: 2005-04-15
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom