Portal Wtorek - 21 marca 2023 Benedykta, Lubomiry, Lubomira     "Nie otrzymujemy krótkiego życia, lecz je takim czynimy. Nie brakuje nam czasu, lecz trwonimy go." - Seneka
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Odbudowa infrastruktury drogowej - usuwanie skutków klęsk żywiołowych po powodzi. Roboty drogowe - wykonanie górnej warstwy podbudowy oraz nawierzchni betonowej w sołectwach: Kąclowa, Krużlowa Niżna, Wawrzka, Gródek.Powrót

Wójt Gminy Grybów, 33-330 Grybów,
ul. Jakubowskiego 33 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie roboty budowlanej o szacunkowej wartości poniżej 60.000 EURO na :
Odbudowę infrastruktury drogowej – usuwanie skutków klęsk żywiołowych po powodzi. Roboty drogowe – wykonanie górnej warstwy podbudowy oraz nawierzchni betonowej w sołectwach:
- Kąclowa – droga Garbówka koło Biskupa,
- Krużlowa Niżna – droga Do Zbiornika, droga koło Skrzypca,
- Wawrzka – droga Na kopiec,
- Gródek – droga Zagórze przysiółek Mikołajczyków, droga Rakowiec-Granice.

Kod CPV - 45233140-2.
Zamawiający - nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający - nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia publicznego można uzyskać w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 16. Osobami upoważnionymi do kontaktu z Oferentami są Pan Tomasz Chronowski oraz Jacek Migacz, tel /fax (0-18) 445 00 29, w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 16 codziennie z wyjątkiem sobót, w godzinach od 7.15 do 15.00.
Specyfikacja w cenie 10 zł. do odbioru w siedzibie Urzędu Gminy Grybów, pok. nr 16.
Wymagany termin realizacji zamówienia publicznego: do 31 lipca 2005 roku.
Wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 4.000 zł.
Kryteria wyboru ofert :
Cena – 100 pkt.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego : Urząd Gminy Grybów,
ul. Jakubowskiego 33, pok. nr 10 (kancelaria) do dnia
9 maj 2005 r. do godziny 9.45.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty złożenia ofert.
Otwarcie ofert w obecności Oferentów, którzy zechcą przybyć nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 3 (sala posiedzeń) w dniu 9 maj 2005 r. o godzinie 10.00.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uczestniczyć mogą Oferenci spełniający wymogi :
-określone w art.22, ust.1 - prawa zamówień publicznych,
-nie podlegają wykluczeniu zgodnie z dyspozycjami art.24, ust 1 i 2 – prawa zamówień publicznych,
-specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego.

Data publikacji: 2005-04-18
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom