Portal Sobota - 4 lutego 2023 Andrzeja, Mariusza, Weroniki     
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Przetarg nieograniczony na budowę wodociągu wiejskiego w miejscowości Ptaszkowa - etap II.Powrót

Wójt Gminy Grybów, 33-330 Grybów,
ul. Jakubowskiego 33 ogłasza przetarg nieograniczony
o wartości powyżej 60.000 EURO na budowę wodociągu wiejskiego w miejscowości Ptaszkowa – Etap II:
-uzbrojenie odwiertu 0-1, 0-3, 0-4 wraz z technologią, strefą sanitarną i robotami elektrycznymi,
-zagospodarowanie strefy sanitarnej zbiornika wyrównawczego wraz z robotami wewnętrznymi, wykonaniem zasilania n/n oraz montaż rozdzielni elektrycznych zasilająco-sterowniczych,
-sieć tłoczna z ujęć do zbiornika, oraz grawitacyjna we wspólnym wykopie,
-przyłącza do sieci grawitacyjnej realizowanej z siecią tłoczną we wspólnym wykopie,
-kable zasilające i sterownicze, ujęcia – zbiornik.
KOD CPV: przedmiot główny: 45231100-8,
przedmioty dodatkowe: 45112100-6, 45111291-4, 45232150-8, 45232151-5, 45231400-9, 45310000-3, 45315700-5, 45311000-0.
Zamawiający - nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający - nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia publicznego można uzyskać w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 16. Osobami upoważnionymi do kontaktu z Oferentami jest Pan Eugeniusz Michalik oraz Jacek Migacz, tel/fax (0-18) 445 00 29, w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 16 w dni robocze w godzinach od 7.15 do 15.00.
Specyfikacja w cenie 10 zł. do odbioru w siedzibie Urzędu Gminy Grybów, pok. nr 16.
Wymagany termin realizacji zamówienia publicznego: do 15 października 2005 roku.
Wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 10.000 zł.
Kryteria wyboru ofert : Cena – 100 pkt.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego : Urząd Gminy Grybów,
ul. Jakubowskiego 33, pok. nr 10 (kancelaria) do dnia 20 czerwca 2005 r. do godziny 9.45.
Termin związania ofertą wynosi 60 dni od daty złożenia ofert.
Otwarcie ofert w obecności Oferentów, którzy zechcą przybyć nastąpi w siedzibie Zamawia-
jącego, pok. nr 3 (sala posiedzeń) w dniu 20 czerwca 2005 r. o godzinie 10.00.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uczestniczyć mogą Oferenci spełniający wymogi :
-określone w art.22, ust.1 - prawa zamówień publicznych,
-nie podlegają wykluczeniu zgodnie z dyspozycjami art.24, ust 1 i 2 – prawa zamówień publicznych,
-specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego.
Data publikacji: 2005-04-26
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom