Portal Czwartek - 23 marca 2023 Feliksa, Konrada, Zbysławy     "Bóg nie zsyła nam rozpaczy, aby nas zabić, lecz by nowe obudzić w nas zycie." - Hermann Hesse
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Remont drogi gminnej nr 2528029 Wojnarowa – Zabrzeż w ramach usuwania skutków powodziPowrót

Numer rejestru zamówień: IRiOŚ – 3400-3/05

Nasz znak: IRiOŚ-3410-4/05 Korzenna 2005-05-10


OGŁOSZENIE
O POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO


1.NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO: Wójt Gminy Korzenna
33-322 Korzenna
tel. (018) 44-17-027 fax (018) 44-17-039

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
„Remont drogi gminnej nr 2528029 Wojnarowa – Zabrzeż w ramach usuwania skutków powodzi”
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3. FORMULARZ zawierający specyfikacje istotnych warunków zamówienia można odebrać
osobiście lub za zaliczeniem pocztowym, w Urzędzie Gminy Korzenna, pokój nr 3, codziennie oprócz sobót w godzinach w poniedziałek od 800do 1600 , w pozostałe dni od 715do 1515
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest
inż. Wojciech Błażusiak tel. (018) 44-17-027 wew.12; pokój 2
e-mail:bigp@korzenna.iap.pl
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA do 20 lipiec 2005 r.
5. W POSTEPOWANIU MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ oferenci którzy spełniają warunki zawarte
w art.22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
Ocenę spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi w oparciu o dokumenty i oświadczenia zawarte w ofercie. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem z postępowania.

6. WADIUM Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

7. KRYTERIA OCENY OFERT cena - 100%

8. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy
złożyć w Urzędzie Gminy Korzenna 33-322 Korzenna , pokój nr 3
najpóźniej do dnia 27.05.2005 r. do godziny 1000

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ wynosi 30 dni od daty składania ofert


Data publikacji: 2005-05-10
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom