Portal Poniedziałek - 30 stycznia 2023 Martyny, Macieja, Teofila     "Prawdziwie pięknym jest to, co czyni człowieka lepszym" - Anne Louise Stoel-Holstein
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Remont budynku komunalnego w StróżachPowrót

INW-341/20/2005

OGŁOSZENIE
o przetargu nieograniczonym
na wykonanie roboty budowlanej o szacunkowej wartości p o n i ż e j 60.000 EURO
finansowanych ze środków publicznych.

Zamawiający zaprasza Oferentów posiadających doświadczenie i potencjał do składania ofert na :
Remont budynku komunalnego w Stróżach.
Kod CPV – 45453000-7
Zamawiający - nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający - nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia publicznego można uzyskać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 16 Osobami upoważnionymi do kontaktu z Oferentami są Pan Ryszard Niepsuj oraz Piotr Piechnik, tel /fax (0-18) 445 00 29, w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 16 codziennie z wyjątkiem sobót, w godzinach od 7.15 do 15.00.
Specyfikacja w cenie 10 zł. do odbioru w siedzibie Urzędu Gminy Grybów, pok. nr 16.
Wymagany termin realizacji zamówienia publicznego: do 10 sierpnia 2005 roku.
Wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 500 zł.
Kryteria wyboru ofert :
Cena – 100 pkt.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego : Urząd Gminy Grybów,
ul. Jakubowskiego 33, pok. nr 10 (kancelaria) do dnia 3 czerwiec 2005 r. do godziny 9.45.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty złożenia ofert.
Otwarcie ofert w obecności Oferentów, którzy zechcą przybyć nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 3 (sala posiedzeń) w dniu 3 czerwiec 2005 r. o godzinie 10.00.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uczestniczyć mogą Oferenci spełniający wymogi :
-określone w art.22, ust.1 - prawa zamówień publicznych,
- nie podlegają wykluczeniu zgodnie z dyspozycjami art.24, ust 1 i 2 – prawa zamówień publicznych,
-specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego.

Data publikacji: 2005-05-17
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom