Portal Poniedziałek - 30 stycznia 2023 Martyny, Macieja, Teofila     "Prawdziwie pięknym jest to, co czyni człowieka lepszym" - Anne Louise Stoel-Holstein
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Dowóz uczniów do szkół podstawowych, zespołów szkół i gimnazjum na terenie Gminy Korzenna wraz z zapewnieniem opieki.Powrót

Nr sprawy nadany przez zamawiającego: IR i OŚ 3400-10/05 Korzenna, dnia 16 maja 2005 r. r.


OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 60 000 EURO

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO;
URZĄD GMINY KORZENNA
33-322 KORZENNA
TELEFON; (0-18) 44-17-027 TELEFAX; (0-18) 44-17-039
Poczta elektroniczna; gmina @korzenna.iap.pl
2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA;
PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 60 000 EURO

3. SPOSÓB UZYSKANIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA;
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście lub za zaliczeniem pocztowym w Urzędzie Gminy Korzenna, pokój nr 35 w godzinach od 8.00 do 15.00 codziennie oprócz sobót.
Cena SIWZ wynosi; 0 zł
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest
Czesława Golonka tel. (0-18) 44 17 027 wew. 39, pok. 35.
4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Dowóz uczniów do szkół podstawowych, zespołów szkół i gimnazjum na terenie Gminy Korzenna wraz z zapewnieniem opieki.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
5. OFERTY WARIANTOWE
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
od 1.09.2005 r. do 30.06.2006 r.
7. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW;
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielnie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia w/ wymienionych warunków zostanie przeprowadzona w oparciu o przedłożone dokumenty i oświadczenia. Niespełnienie chociażby jednego warunku podmiotowego spowoduje wykluczenie oferenta z postępowania i odrzucenie jego oferty.
8. INFORMACJE NA TEMAT WADIUM
Wymagane wadium; 4 000 PLN

9. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE;
Cena - znaczenie 100 %

10. MEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Korzenna, pok. Nr 35, najpóźniej do dnia 11.07.2005 r. do godziny 11-tej.

11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi 60 dni, rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Data publikacji: 2005-05-23
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom