Portal Czwartek - 23 marca 2023 Feliksa, Konrada, Zbysławy     "Bóg nie zsyła nam rozpaczy, aby nas zabić, lecz by nowe obudzić w nas zycie." - Hermann Hesse
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Rozbudowa Szkoły w Siedlcach – roboty konstrukcyjno-budowlane i teletechnicznePowrót

Nr rej. zam. IRiOŚ-3400-8/05
Nasz znak: IRiOŚ- 3410-5/05
Korzenna 23.05.2005r.

OGŁOSZENIE
O POSTĘPOWANIU W TRYBIE
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO


1.NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO: Wójt Gminy Korzenna
33-322 Korzenna
NIP 734-23-77-792
tel. (018) 44-17-027 fax. (018) 44-17-039

2.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Rozbudowa Szkoły w Siedlcach – roboty konstrukcyjno-budowlane i teletechniczne

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3.FORMULARZ zawierający specyfikacje istotnych warunków zamówienia można odebrać
osobiście lub za zaliczeniem pocztowym, w Urzędzie Gminy Korzenna, pokój nr 3, codziennie oprócz sobót w godzinach w poniedziałek od 800do 1600 ,
w pozostałe dni od 715do 1515
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest
Małgorzata Nowakowska tel. (018) 44-17-027 wew.36; pokój 3
e-mail:bigp@korzenna.iap.pl
Jeliński Piotr tel. (0-18) 4417027 wew. 36; pokój 3

4.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA do 31.10.2005 roku.

5.W POSTEPOWANIU MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ oferenci którzy spełniają warunki zawarte
w art.22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
Ocenę spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi w oparciu
o dokumenty i oświadczenia zawarte w ofercie. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem z postępowania.

6.WADIUM Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium, w wysokości 10.000 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy złotych). Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

7.KRYTERIA OCENY OFERT cena 100%

8.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy
złożyć w Urzędzie Gminy Korzenna 33-322 Korzenna , pokój nr 3 najpóźniej do dnia 15.07.2005 r. do godziny 1000

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ wynosi 60 dni od daty składania ofert.Data publikacji: 2005-05-23
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom