Portal Wtorek - 31 stycznia 2023 Joanny, Ksawerego, Luizy    "Cnota jest arystoktacją ducha" - Ernest Renan
Szukaj     Szukaj wg branż Dodaj wpis
Menu
Dowóz uczniów do Gimnazjów i Szkól Podstawowych na terenie gminy Grybów.Powrót

Wójt Gminy Grybów, 33-330 Grybów,
ul. Jakubowskiego 33 ogłasza przetarg nieograniczony
na świadczenie usług o szacunkowej wartości
poniżej 60.000 EURO na :
Dowóz uczniów do Gimnazjów i Szkół Podstawowych na terenie gminy Grybów.

Kod CPV – 60113100-4.
Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych – cztery zadania.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Uproszczoną specyfikację istotnych warunków zamówienia publicznego można uzyskać
w siedzibie Zamawiającego –
pokój nr 16 w cenie 5,00 zł.
Osobami upoważnionymi do kontaktu z Oferentami są :
-Danuta Suder – Kierownik Referatu Oświaty,
tel. (0-18) 4452143,
-Jacek Migacz – Inwestycje, tel. (0-18) 4450029.

Wymagany termin realizacji zamówienia publicznego:
od 01.09.2005 do 30.06.2006 roku.
Wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 5000 zł.

Kryteria wyboru ofert :
Cena – 100 pkt.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego : Urząd Gminy Grybów, ul. Jakubowskiego 33, pok. nr 10 (kancelaria) do dnia 30 czerwca 2005 r, do godziny 9.45.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty złożenia ofert.

Otwarcie ofert w obecności Oferentów, którzy zechcą przybyć nastąpi w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 3 (sala posiedzeń) w dniu 30 czerwca 2005 r. o godzinie 10.00.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uczestniczyć mogą Oferenci spełniający wymogi :
-określone w art.22, ust.1 - prawa zamówień publicznych,
-nie podlegają wykluczeniu zgodnie z dyspozycjami art.24, ust 1 i 2 – prawa zamówień publicznych,
- uproszczonej specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego.


Data publikacji: 2005-06-10
© Wszelkie prawa zastrzeżone - INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IA Telekom